Регистрацията за Мартенска Генерална Асамблея – Египет 2018 е вече отворена!

Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина(IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдружение на студентите по медицина. Тя е основана през май 1951 г. и в момента има 130 национални членски организации от 122 страни на шест континента. През август 1993, АСМБ е приета за кандидат – член. След едногодишен изпитателен срок е приета за пълноправен член по време на 44-та Генерална асамблея на IFMSA. Генералните Асамблeи са две – през март и през август месец. Мартенската Генерална Асамблея през 2018г.  ще бъде в Хургада, Египет – едно райско кътче, което си заслужава да бъде посетено и от 01. дo 07. Март 2018 година.

Всеки активен студент по медицина, член на едно от шестте АСМБ-та в България, има право да кандидатства и да бъде избран за делегат, представляващ АСМБ на международно ниво.

За да бъдеш, един от делегати на GA трябва да отговаряш на следните изисквания:

 • да си член на АСМБ;
 • да си бил активен член на АСМБ или някое от АСМБ-тата;
 • да имаш амбицията да се развиваш, както на Национално, така и на международно ниво;
 • да си посетил една Национална Среща на АСМБ;
 • да нямаш наказания след посещение на предишни международни събития от името на АСМБ.
 • кандидатурата ти да е подкрепена от Управителния Съвет на Юридическото лице, член на АСМБ;

Повече информация относно събитието и протичането може да намерите в прикачения файл:
https://issuu.com/ifmsa-egypt/docs/ifmsa_mm2018_invitation_package  

Линк за регистрация: https://goo.gl/forms/uoGG9M8hFMIcLvwM2  

Краен срок за регистрация: 21.11.2017 23:59 GMT+2


The International Federation of Medical Students“ (IFMSA) is a nonprofit organization representing the Associations of Medical Students all over the world. It was founded in May 1951 and currently has 130 national member organizations from 122 countries on six continents. In August 1993, AMSB was accepted as a candidate – member. After a one-year probation period it was accepted as a full member at the 44th General Assembly of IFMSA. General Assemblies are two per year – in March and in August. The March General Assembly in 2018 will be in Hurghada, Egypt – a paradise that deserves to be visited by 1st till 7th of March 2018.

Any active medical student, a member of one of the six Local AMSBs has the right to apply for and to be elected as a delegate representing AMSB internationally.
To be one of the delegates to the GA, you must meet the following requirements:

 • Being an active member of AMSB;
 • To have the ambition to develop, both at national and international level;
 • To have visited at least one National Meeting of AMSB;
 • Have no penalties after visiting previous international events on behalf of AMSB
 • Your candidacy has to be supported by the Local Board of AMSB

More information regarding the GA can be found here: https://issuu.com/ifmsa-egypt/docs/ifmsa_mm2018_invitation_package 

Link for registration: https://goo.gl/forms/uoGG9M8hFMIcLvwM2 

Deadline: 21.11.2017 23:59 GMT+2 (midnight in Bulgaria)

Author Info

president

No Comments

Post a Comment