I. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОР


Асоциацията на студентите-медици в България (АСМБ, Асоциацията) е доброволна
неправителствена организация, работеща в интерес на студентите по медицина в
България.
Уеб страница: http://amsbulgaria.net/
Данни за вписване в регистър: БУЛСТАТ 121349999
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” 15
Лице за контакт: Камелия Димитрова – председател на Управителен съвет на
Асоциацията
Дани за кореспонденция:
● – Email: president.amsbulgaria@gmail.com

II. ЗА ТАЗИ ПОЛИТИКА:


Защитата на личните Ви данни е основно Ваше право. Целта на настоящата Политика
е да Ви информираме:
● кои данни са лични;
● какви Ваши лични данни ползваме;
● необходимо ли е да събираме личните Ви данни;
● защо (за какви цели) ползваме личните Ви данни;
● на кого предоставяме личните Ви данни;
● колко време съхраняваме личните Ви данни;
● какви са Вашите права и как може да ги упражните;
● как защитаваме данните Ви.
Политиката е публикувана на интернет страница www.amsbulgaria.net

III. ПОНЯТИЯ


Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас като физическо лице,
посредством която се идентифицирате (например: имена) или можете да бъдете
идентифицирани пряко или непряко чрез идентификатор (ЕГН, адрес, телефон,
местонахождение, онлайн идентификатор и др.) или чрез един или повече
специфични признаци (расов, етнически произход, здравен статус, онлайн поведение
и др.).
Субект на лични данни е всяко физическо лице, което може да бъде
идентифицирано чрез данните, които предоставя.


IV. КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ПОЛЗВАМЕ?


Ако желаете да бъдете член на АСМБ или да участвате в някой от нашите проекти:

 1. Данни, с които да Ви идентифицираме (идентификационни данни):
  ● три имена
  ● рожденна дата
 2. Данни, за да осъществим връзка с Вас (Данни за контакт):
  ● телефонен номер (мобилен и/или станционарен)
  ● адрес на електронна поща.
 3. Допълнителни идентификационни данни:
  ● факултетен номер
  ● курс през съответната учебна година
  ● университет
 4. Допълнителни данни, събирани за членове на Управителен съвет, във връзка с
  изпълнение на нормативни изисквания към Асоциацията
  ● Данни за идентификация – имена, единен граждански номер, номер на
  документ за самоличност, дата и орган на издаване на документа, адрес

V. НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ
ДАННИ?


Без личните Ви данни няма как да докажем, че сте пълноправен член на АСМБ и/или
че сте взели участие в някой от нашите проекти.


VI. ЗАЩО (ЗА КАКВИ ЦЕЛИ) ПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ
ВИ ДАННИ?


● Във връзка с членство в Асоциацията и по специално изпълнение, отчитане и
контрол на дейностите ѝ за постигане на нейните цели съобразно Устава;
● За осъществяване на ефективна комуникация с членовете на организацията
във връзка с дейността ѝ;
● За подбор и участие на лицата в инициативи и проекти /включване в отчети към
обменните програми на АСМБ, издаване на сертификати след обучения,
конференции, конгреси и др./
● За да Ви информираме за предстоящи проекти, кампании, обмени,
конференции, конгреси, стипендии и др.
● За изпълнение за задължения на Асоциацията, възникнали по силата на
договор или възложени по силата на закона.
● За целите на архивирането и статистиката.


VII. ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА


● Асоциацията събира, обработва и съхранява лични данни на основание:
● Встъпване в членствено правоотношение;
● Изпълнение на задълженията си по договори, както и предприемане на стъпки
по сключването им;
● Изпълнение на законовите си задължения;
● Изричното съгласие на субекта на данни, ако такова е необходимо и е дадено;
● Извън горепосочените основания, Асоциацията може да обработва личните Ви
данни за защита на легитимните си интереси, когато това е пропорционално
спрямо правата и интересите на засегнатите субекти.

VIII. НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ
ДАННИ?


Асоциацията допуска разкриване на данни на трети лица в следните случаи:
● При реализиране на проекти на Организацията – на националните отговорници
по обмен към Асоциация на студентите-медици в България (АСМБ).
● При писмено искане на субекта на лични данни (право на преносимост на
данните);
● Когато законът или органи на държавната власт изисква това.


IX. KОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ
ДАННИ


Личните Ви данни се обработват докато трае членството Ви към АСМБ. Основанията
за прекратяване на членство в организацията са посочени в Устава на АСМБ.
След прекратяване на членственото правоотношение Асоциацията ограничава
обработката на лични данни, като поддържа архивни данни за период от 1 години с
цел удостоверяване действителното членство и осъществената дейност на лицата в
рамките на Организацията.


X. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА И КАК МОЖЕ ДА ГИ
УПРАЖНИТЕ


● Право на достъп до личните данни
Имате право по всяко време да поискате от Администратора информация за това
дали и кои ваши лични данни се обработват, както и целите, основанията и срока на
тяхната обработка.
● Право на коригиране на лични данни
Отговорността за точността и актуалността на личните данни, които Асоциацията
обработва се носи от лицето, което ги предоставя. Ако установите, че Ваши лични
данни са неточни или непълни, Вие можете и следва да поискате тяхното коригиране
или допълване.
● Оттегляне на съгласие за обработка, поискване на ограничаване на
обработката, „правото да бъдеш забравен“
Когато обработката на лични данни се основава само и единствено на дадено
съгласие за тяхната обработка, Вие може да оттеглите това съгласие по всяко време,
като това няма да засегне законосъобразността на предшестващата обработка.
Имате право да поискате ограничение на обработката на личните Ви данни или да
възразите срещу неправомерна обработка.
Когато установите, че Асоциацията обработва Ваши лични данни без да има
основание за това, може да поискате заличаването на данните. Асоциацията
преглежда и обсъжда основателността на всяко искане.
Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице
не могат повече да бъдат обработвани.
● Право на преносимост
Тогава, когато обработката на данни се осъществява въз основа на съгласие, можете
да поискате от Асоциацията да Ви предостави обработваните от нея лични данни в
удобен и четим формат, както и да поискате тяхното прехвърляне на друг
Администратор, когато това е технически осъществимо.
● Право на жалба до надзорен орган
При установяване на нарушаване законосъобразността на обработката на лични
данни, можете да подадете жалба до Администратора или да поискате защита на
правата си с жалба до надзорния орган или по съдебен ред.
Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул.
„Проф. Цветан Лазаров”№2, Уеб сайт: www.cpdp.bg
● Упражняване на права
Може да упражните правата си като като подадете писмено заявление на традиционен
или електронен носител до Администрацията на Асоциацията или на електронен
адрес Secretary.amsbulgaria@gmail.com


XI. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ?


Отчитайки неприкосновеността на личните данни, Асоциацията предприема
технически и организационни мерки, достатъчни и необходими за осигуряване
защитата на данните, съобразени с действащото национално и европейско
законодателство. Асоциацията поема грижата за сигурността на данните Ви, освен в
случаите на непреодолима сила или случайно събитие. От своя страна субектът на
лични данни също следва да предприеме подходящи мерки, за да се защити от
посегателство.


XII. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА


Асоциацията си запазва правото да променя настоящата политика в съответствие с
изискванията на действащото законодателство и с легитимните си интереси. Промени
в Политиката за поверителност ще бъдат отразени на уеб страницата на Асоциацията
своевременно и без неоправдано забавяне.
Настоящата Политика за поверителност е приета на -.01.2021г. от Управитилен
Съвет на АСМБ 2020/2021. Последна актуализация: -04.12.2022г.