AMSB delegation to MM 24

❗English Below❗

Уважаеми колеги,

В периода 01-07 март 2024г. ще се проведе едно от най-мащабните събития на Международната федерация на асоциациите на студентите медици (IFMSA) – Мартенската генерална асамблея. Тази година асамблеята ще се проведе в хибриден формат, като домакини и организатори са AEMPPI Еквадор.

Представяме ви делегацията на АСМБ, която ще вземе участие в това събитие. Глава на делегацията ни е 👑 Симона Тодорова, Зам.-председател по изграждане на капацитет на АСМБ, която ще се включи в сесиите по управление на студентски асоциации.

Останалата част от делегацията включва:
🟡 Теодора Генчева – делегат на Председателски сесии;
🟡 Делян Миран – делегат на Председателски сесии;
🟡 Ивана Танева – делегат на Председателски сесии;
🟣 Виктория Георгиева – делегат на сесиите по управление на студентски асоциации;
🟠 Цветанка Павлова – делегат на сесиите на комитета по обществено здраве към IFMSA;
🔵 Яна Гугалова – делегат на сесиите на комитета по научен обмен към IFMSA;
🔵 Мария Попова – делегат на сесиите на комитета по професионален обмен към IFMSA;
🔵 Момчил Христов – делегат на сесиите на комитета по професионален обмен към IFMSA;
🔵 Стиляна Аврамова – част от международния екип на комитета по професионален обмен към IFMSA.
🔵 Иван Бърдарски – част от екипа на сесиите на комитета по професионален обмен към IFMSA;

Пожелаваме на делегацията много хубави вълнения и ползотворни срещи!

~ EN ~

Dear colleagues,

In the period March 01-07 2024 one of the largest events of the International Federation of Medical Student Associations (IFMSA) will take place – the March General Assembly. This year the assembly will be held in a hybrid format, hosted and organized by AEMPPI Ecuador.

We present to you the AMSB delegation that will take part in this event. The head of our delegation is 👑 Simona Todorova, Vice-President for Capacity Building of AMSB, who will participate in the NMO management sessions.

The rest of the delegation includes:
🟡 Teodora Gencheva – delegate to Presidents’ sessions;
🟡 Delyan Miran – delegate to Presidents’ sessions;
🟡 Ivana Taneva – delegate of Presidents’ sessions;
🟣 Victoria Georgieva – delegate to the NMO management sessions;
🟠 Tsvetanka Pavlova – delegate to the sessions of the public health committee at IFMSA;
🔵 Yana Gugalova – delegate to the sessions of the scientific exchange committee at IFMSA;
🔵 Maria Popova – delegate to the sessions of the professional exchange committee at IFMSA;
🔵 Momchil Hristov – delegate to the sessions of the professional exchange committee at IFMSA;
🔵 Stilyana Avramova – part of the international team of the professional exchange committee at IFMSA.
🔵 Ivan Burdarski – part of the team of the sessions of the professional exchange committee at IFMSA;

We wish the delegation a lot of good excitement and fruitful meetings!

Author Info

president

No Comments

Post a Comment