Пролетна Национална Среща на АСМБ 2016 – Плевен

Скъпи колеги,

 

За нас е привилегия и огромна чест да Ви поканим на XXIX-тата Национална среща на АСМБ в Медицински Университет – Плевен, която ще се проведе от 18 до 20 март 2016 година.

Ако имате желание да разберете какво е АСМБ, какво правят и как работят комитетите, да споделите идеи или просто да сте във весела и приятелска среда, заповядайте!

Надяваме се, че тази Национална среща ще бъде по-различна, по-креативна и много забавна и ще успеем да бъдем едно цяло, защото това, което ни свързва е любовта към медицината.

 

Очакваме Ви в Плевен!

 

 

От името на Организационен Комитет от АСМБ-Плевен и Управителен Съвет на АСМБ

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Медицински Университет – Плевен

mu1

Медицински университет – Плевен е основан през 1974 година. Понастоящем МУ-Плевен е университет с три факултета – Факултет „Медицина”, Факултет „Обществено здраве” и Факултет „Здравни грижи”. В структурата на висшето училище влизат и Медицинският колеж и Департаментът за езиково и специализирано обучение. С висококвалифицирания си академичен състав, с внушителната си материална база, реновиран спортен комплекс, две студентски общежития, модерна медицинска библиотека, собствен издателски център, университетът отговаря на всички изисквания за самостоятелно висше медицинско училище. Емблема на университета е откритият през 2007 г. Учебен телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала, който е уникален и единствен по рода си на Балканския полуостров и за Източна Европа. В него се провежда обучение по високо специализирани дейности в медицината и роботизирана хирургия. За целта се използва виртуален ендотренажор – система за обучение по ендоскопска хирургия в реално време. Чрез аудиовизуална конферентна мрежа в аудиториите на центъра се осъществява връзка между оператора по време на хирургическата интервенция, конферентните и експерименталните операционни зали, както и центровете за диагностика и терапия в страната и чужбина. Днес Медицински университет – Плевен е с водещи позиции на съвременен образователен и научноизследователски център с приоритет в развитието на телемедицината и въвеждането на авангардните технологии в обучението и клиничната практика.

 

НАСТАНЯВАНЕ hotel

На всички участници ще бъде предоставена възможност за настаняване на преференциални цени в хотел Балкан ***. Представлява масивна 13-етажна постройка, осигуряваща на своите клиенти 226 стаи, с уютна обстановка и отлично обслужване. Разположен е на 5 минути от центъра на града и е в непосредствена близост с Медицински Университет – гр. Плевен и мястото на провеждане на срещата.

 

 

 

rooms

 

Пакетната цена за националната среща е 65 лв. и включва :

  • Две нощувки на 18.03. и 19.03.2016 г.
  • Коктейлна вечеря на 18.03.2016г.
  • Две закуски на 19.03. и 20.03.2016 г.
  • Обяд и вечеря на 19.03.2016 г.
  • Кафе-паузи през цялото време на срещата
  • Социална програма

 

 

Крайният срок за регистрация е до 07.03.2016 г.

 

 

Можете да се регистрирате  ТУК!

 

National Spring Meeting of AMSB 2016 – Pleven

Dear colleagues,

It is our privilege and a great honor to invite you to the XXIX-th National Meeting of AMSB in Medical University – Pleven, which will be held from 18th to 20th of March 2016.

If you want to find out what is AMSB, what we do and how the committees work, to share ideas or just to be in a cheerful and friendly environment, you are more than welcome!

We hope that this National Meeting will be more different, more creative and very funny. We trust we will achieve to be all together, because love of medicine brings us together.

We are waiting for you in Pleven

By the Organizing Committee  of AMSB-Pleven and Executive Board of AMSB

 

Medical University – Pleven

Medical University – Pleven was founded in 1974. Currently MU-Pleven is a university with three faculties – Faculty of Medicine, Faculty of Public health and Faculty of Health care. In its structure are included the Medical college and the Medical department of language and specialized trainings. With its highly qualified faculties’ staff, with its impressive facilities, renovated sports complex, two student dormitories, a modern medical library, own publishing center, the university meets all the requirements for independent higher medical school. The Educational Telecommunications Endoscopic Center, which is emblem of the university, was open in the all requirements with an experimental operating room that is unique in the Balkans and Eastern Europe. It provides training in highly specialized activities in medicine and robotic surgery. For this purpose is used virtual Endotrainer – a system for training in endoscopic surgery in real time. Through audiovisual conference network audiences, the Center is a connection between the operator during surgery, conferences and experimental operating rooms and centers for diagnosis and therapy at home and abroad. Today, Medical University – Pleven has a leading position in modern educational and research center with priority in the development of telemedicine and the introduction of advanced technologies in teaching and clinical practice.

ACCOMMODATION

All participants will be given the opportunity to stay with preferential prices in Hotel Balkan ***. A massive 13-floors building, providing its clients 226 rooms, a cozy atmosphere and excellent service. Located 5 minutes from the city center and is adjacent to the Medical University – Pleven and the place of the meeting.

The package price for the Spring National Meeting is 65 leva and includes:

Accommodation for two nights on 18th and 19th of March 2016

Dinner – 18th and 19th of March

Breakfast – 19th and 20th of March

Lunch – 19th of March

Coffee breaks throughout the meeting

Social programme

Deadline for registration is 7th of March 2016.

Author Info

Християн Минчев

No Comments

Post a Comment