Общо събрание на Асоциация на студентите-медици в България(АСМБ)

УВЕДОМЛЕНИЕ

1.Дневен ред 
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Асоциация на студентите -медици в България“ (АСМБ), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Oбщо събрание на сдружението на 18.11.2017 г. (събота) в 08:.00 ч. в УМБАЛ „Света Екатерина“, бул. Пенчо Славейков 52А, гр. София.

При следния дневен ред:

1. Изслушване отчета на членовете на управителен съвет и съвета за контрол и качество за мандат 2016/2017год. ;
2. Освобождаване членовете на управителен съвет и съвета по контрол и качество от отговорност за дейността им през мандата 2016/2017 год. ;
3. Приемане на промени в устава на сдружението;
4. Избор на Председател и Управителен Съвет на АСМБ за мандат 2017/2018г. ;
5. Избор на Съвет по контрол и качество на АСМБ за мандат 2017/2018;
6. Други.

Поканват се всички членове на АСМБ да участват в общото събрание чрез определените от тях делегати съгласно чл. 19.4 от устава на АСМБ. При липса на кворум на основание чл. 19.3 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се делегати.

2. Допълнителна информация

  • Съгласно член 21 от устава на сдружението – кандидатите за членове на Управителен съвет, трябва да обявят своята кандидатура и стратегия за развитие на организацията в срок 14 дни преди общото събрание.
    Всяка една от кандидатурите трябва да бъде подкрепена от съответния Управителен съвет на кандидата член в съответното юридическо лице постоянен член на АСМБ. За тази цел е изготвена специална форма – “Nominacia_EB”,която трябва да се попълни и ДА СЕ ИЗПРАТИ ДО 04.11.2017г., 07:59 ч., с подпис на законен представител и печат на Юридическото лице член на АСМБ – СКАНИРАНО ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на info@amsbulgaria.net и с прикачени допълнителни файлове описани в бланката, отговарящи на Устава на АСМБ. Кандидатите за член на УС – Председатели на съответните Юридически лица ще бъдат номинирани в деня на Общото събрание.
  • Кандидатите за членове на Съвет по контрол и качество се номинират в деня на Общото събрание, като по-време на процедурата, трябва да се попълни форма – „Nominacia_SupCo“, за по-добра отчетност на Общото събрание.
  • Управителният съвет на АСМБ като орган, по чиято инициатива се свиква Общото събрание на АСМБ и отговорен за спазването на изискванията и подготовката на Общото събрание до деня на общото събрание, се обръща с молба към Юридическите си лица членове, да попълнят и изпратят в срок –ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ ДО 04.11.2017г., 07:59 ч., с подпис на законен представител и печат на Юридическото лице – СКАНИРАНО ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на info@amsbulgaria.net (FORM_delegates)
  • Управителният съвет на АСМБ като орган, по чиято инициатива се свиква общото събрание на АСМБ и отговорен за спазването на изискванията и подготовката на Общото събрание до деня на общото събрание, се обръща с молба към Юридическите си лица членове,както и техните членове, респективно членове на АСМБ, да попълнят и изпратят в срок – ФОРМА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА АСМБ – ДА СЕ ИЗПРАТЯТ ДО 04.11.2017г., 07:59 ч. ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на info@amsbulgaria.net Предложения
  • В деня на Общото събрание, за да удстоверите правото си на членство, респективно правото си на делегати,законният представител трябва да представи следните документи: актуално състояние на сдружението, устав на сдружението и списък с членове, протокол от заседание на УС, на което са избрани делегатите или извлечение от него със същата информация, с подпис и печат, посочените документи трябва да изпратите и на ел. пощата info@amsbulgaria.net
  • При отсъствие на законния представител на Юридическото лице, неговите делегати нямат право на глас на Общото събрание, освен ако даден делегат не е нотариално упълномощен. За пълномощни може да използвате формите –Pulnomoshtno – OS_ASMB_delegat Pulnomoshtno – OS_ASMB_predsedatel  Всяко едно от пълномощните трябва да е нотариално заверено, за да се признае от Общото събрание и да бъде валидно.

С Уважениe:
Иван Атанасов
/Председател на АСМБ/

Author Info

president

No Comments

Post a Comment