Регистрацията за Мартенска Генерална Асамблея – Черна Гора 2017 е вече отворена!

Побързайте да се регистрирате!

 

„Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина“ (IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдружение на студентите по медицина. Тя е основана през май 1951 г. и в момента има 130 национални членски организации от 122 страни на шест континента. През август 1993, АСМБ е приета за кандидат – член. След едногодишен изпитателен срок е приета за пълноправен член по време на 44-та Генерална асамблея на IFMSA..Генералните Асамблeи са две – през март и през август месец. Мартенската Генерална Асамблея през 2017г.  ще бъде в Будва, Черна Гора – едно райско кътче, което си заслужава да бъде посетено и от 02 дo 08. Март 2017 година.

Всеки активен студент по медицина, член на едно от шестте АСМБта в България, има право да кандидатства и да бъде избран за делегат, представляващ АСМБ на международно ниво.

За да бъдеш, един от делегати на GA, трябва да отговаряш на следните изисквания:

 • да си член на АСМБ;
 • да си бил активен член на АСМБ или някое от АСМБтата;
 • да имаш амбицията да се развиваш, както на Национално, така и на международно ниво;
 • да си посетил две Национални Срещи на АСМБ;
 • да нямаш наказания след посещение на предишни международни събития от името на АСМБ.
 • кандидатурата ти да е подкрепена от Управителния Съвет на Юридическото лице, член на АСМБ;

Кандидатурите за делегат на Мартенска Генерална Асамблея, трябва да изпратите до 23:59  на 22.11.2016 год. на e-mail :  amsb-bulgaria@ifmsa.org като в тема отбележете [MM2017 – вашето име]

Кандидатурата Ви, трябва да съдържа :

 1. Кратко мотивационно писмо – информация за Вас и дейност към АСМБ и Вашата мотивираност да представите АСМБ на Международно ниво.
 2. Снимка
 3. Допълнение, дали имате право на допълнителна квота, като делегат на АСМБ.
 4. В сесиите на кой комитет искате да присъствате по време на ГА

Повече информация относно таксите регистрация и протичането на ГА, може да намерите в прикачения файл: http://issuu.com/ivanatanasov9/docs/ip_ifmsa_general_assembly_march_mee

 

Registration for the March General Assembly of IFMSA – Montenegro 2017 is now open

„The International Federation of Medical Students“ (IFMSA) is a nonprofit organization representing the Associations of Medical Students all over the world. It was founded in May 1951 and currently has 130 national member organizations from 122 countries on six continents. In August 1993, AMSB was accepted as a candidate – member. After a one-year probation period it was accepted as a full member at the 44th General Assembly of IFMSA. General Assemblies are two per year – in March and in August. The March General Assembly in 2017 will be in Budva, Montenegro – a paradise that deserves to be visited by 2nd till 8th of March 2017.

Any active medical student, a member of one of the six Local AMSBs has the right to apply for and to be elected as a delegate representing AMSB internationally.
To be one of the delegates to the GA, you must meet the following requirements:

 • Being an active member of AMSB;
 • To have the ambition to develop, both at national and international level;
 • To have visited at least two National Meeting of AMSB;
 • Have no penalties after visiting previous international events on behalf of AMSB
 • Your candidacy has to be supported by the Local Board of AMSB

 

The candidates for the March General Assembly should send their applications until 23.59 on 22th of November 2016 to the  e-mail: amsb-bulgaria@ifmsa.org with  topic note [MM2017 – your name]

Your application must contain:

 1. A brief motivational letter – information about you and your work in AMSB and your motivation to present AMSB on international level.
 2. Photo

3.Information whether you will try  to get an additional quota as a delegate of AMSB.

 1. In the sessions of which Committee you wish to attend during the GA

More information regarding the GA can be found on the official website of the event: http://issuu.com/ivanatanasov9/docs/ip_ifmsa_general_assembly_march_mee

Author Info

president

No Comments

Post a Comment