Exchange vs. COVID-19: What should I know?

EN BELOW

Здравейте, обменници!

Постът засяга настоящата извънредна ситуация в много страни по света, свързана с COVID-19, и как това се отразява на обменните програми на International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA), на която международна организация Асоциацията на студентите-медици в България (АСМБ), е член.

Днес IFMSA излезе с препоръки по темата, които ние споделяме с вас, заедно с разяснения относно детайлите (знаем, че критериите за обмен и правилниците на комитетите по научен и професионален обмен са дълги и сложни, което прави интерпретацията трудна, а мисинформацията – много вероятна).

На първо място IFMSA препоръчва отмяната на всички обмени до месец май 2020 включително. За АСМБ това вече е факт – нямаме нито един заминаващ студент дотогава, а обмените на пристигащите студенти за тези месеци са отменени.

За месеците след май IFMSA все още няма конкретни препоръки. Това е разбираемо с оглед на бързо променящите се обстоятелства и непредвидимия ход на пандемията. Заминаващите студенти са посъветвани да не купуват своите билети преди получаването на Card of Acceptance (CA), както и да си направят пътна застраховка в случай на внезапно отлагане на пътуването с цел избягване на тотална финансова загуба.

Относно отмяна или отлагане на обмена по желание на заминаващия студент, ще бъдат спазени правилата на комитетите по професионален и научен обмен:

При желание на студента да отложи обмена си за друг месец от същия обменен сезон (до март 2021) или за следващия обменен сезон, то той следва своевременно да се свърже с локалния си отговорник, който да се свърже със съответния национален отговорник по обмен на АСМБ. Работа на националния отговорник е да уговори промяната с националния отговорник на приемащата държава.
Забранено е заминаващият студент да се свързва с националните отговорници на АСМБ или приемащата държава. Напомняме също, че възможността за отлагане на обмена не е правило и зависи от капацитета и критериите на приемащата държава. Отлагане на обмена след получаване на СА е много малко вероятно.

При желание на студента да отмени обмена си, т.е. да не заминава на обмен по съответния договор през който и да е месец/обменен сезон, редът на комуникация е същият. Според критериите за обмен на АСМБ при отказан обмен след получаване на СА обменникът губи правото си да кандидатства за обмен през следващия обменен сезон. АСМБ желае да подчертае, че ако причината за отмяна след получаване на СА е резултат от пандемията COVID-19 (затваряне на граници, болници, забрана за пътуване от МВР, МВнР) случаят ще бъде преразгледан и наказанието – отменено.

При възникнали въпроси и съмнения молим да се свържете с локалните отговорници по професионален и научен обмен на своя локален клон.

Бъдете здрави!

-Националните отговорници по обмен на АСМБ

–ENGLISH–

Dear exchangers,

This post concerns the COVID-19 pandemic and how it is affecting the exchange programs of the International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) – the international organization AMSB is part of.

IFMSA has come out with a set or recommendations today. We would like to share them with you and explain some of the details so as to avoid the spread of misinformation.

Firstly, IFMSA has asked for all exchanges up to may 2020 incl. to be canceled. AMSB has already taken care of that and we will not be sending or receiving any students during those months.

Regarding the summer months, there are no guidelines yet. We view this as understandable considering the dynamic of the situation and the currently unpredictable course of the pandemic. Outgoing students have been advised to not rush buying tickets before receiving their Card of Acceptance (CA) and to obtain travel insurance to avoid total financial loss in case of a sudden cancellation.

As for cancellations and postponements, exchange criteria and professional and research exchange regulations are to be followed:

If a student wishes to postpone their exchange for a different month of the same exchange season (up to march 2021) or the following exchange season, they are to inform their local exchange officer who in turn is to inform the respective national officer. It is AMSB’s national officer’s responsibility to communicate with the national officer of the hosting country.
It is strictly forbidden for the outgoing student to contact the national officers of AMSB or the hosting country. We would like to stress on the fact that postponing your exchange is an option and not a rule. It depends on the hosting country’s criteria and capacity. Postponing your exchange after receiving your CA is unlikely.

If a student wishes to cancel their exchange (not attend their exchange during any month of the current or following exchange season) the line of communication remains identical. According to AMSB’s exchange criteria, if a student cancels their exchange after receiving their CA, they are not eligible to apply for exchange during the next exchange season. AMSB would like to inform our outgoings that if the reason for cancellation is a direct consequence of COVID-19 (e.g. closed borders, quarantine) this point of the criteria is to be annulled.

If any questions or concerns come up, please contact your local exchange officers.

Stay safe!

-AMSB’s national exchange team

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment