Критерии за Обменни програми към Асоциация на Студентите-медици в България (АСМБ) 2020/2021

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И КЛАСИРАНЕ: 

1. Студентите, кандидатстващи за обмен, трябва да бъдат студенти по медицина, 

членове на АСМБ.
2. Студенти, които не са изпратили уверение за успех от предходните два 

семестъра, както и документ за владеене на английски език, няма да бъдат допуснати за участие в класирането.
3. Студенти със среден успех по-нисък от 4.00 за предходните два семестъра нямат право да участват в първо класиране.
4.Кандидати, които нямат минимум 30 точки към т.6. “Принос към Комитетите на АСМБ”, не участват в класирането.
5. Бланката за кандидатстване и необходимите документи да бъдат изпратени на exchanges@amsbulgaria.net в срок, обявен от Управителен Съвет на АСМБ. В противен случай няма да бъдат разгледани.
6. Ако кандидатът е участвал в обмен към IFMSA, следва да представи сертификат 

при кандидатстване и да е попълнил Evaluation Form в базата на IFMSA – ifmsa.org. При липса се отнемат по 100т. за всяко.
7. Студенти в годината на държавен стаж имат право да участват в класирането в 

годината, която започва стажът им. Посрещащата държава има право да откаже обмен на този студент.
8. След завършен първи семестър, студентите могат да кандидатстват за научен 

обмен, а след завършен трети семестър – и за професионален.
9. Изготвянето на класиране се извършва от екипа на комитетите по обмен съгласно вътрешния правилник на комитетите по научен и професионален обмен.
10. Кандидатите нямат право да пътуват по обмен две поредни години в една и съща 

страна, ако сключените за нея договори са по-малко от 4. При липса на кандидат последното отпада, независимо дали обменът е унилатерален или билатерален.
11. Кандидатите имат право на един обмен за предстоящия обменен сезон (април 2021 – март 2022).
12. Студентите, били Contact Person (CP) през предходната една година, участват в 

първо класиране с приоритет пред останалите кандидати. Т.е. местата за обмен се разпределят между хората, били СР, и след всички тях – останалите кандидати.
13. Кандидат, отказал се от мястото си за обмен след трето класиране, няма право да замине на друг обмен за този обменен сезон.
14. Кандидат, отказал се от обмен без основателна причина след получаване на Card 

of Acceptance от посрещащата държава, т.е. сключеният договор е провален по вина на студента, няма право за класиране на обмен през следващия обменен сезон. Спорните случаи се разглеждат от УС и СКК на АСМБ.
15. Кандидатите нямат право да разменят местата си, за които са класирани помежду си. 

16. Задължителни условия за класиране по двойки: 

● Двамата кандидати взаимно да са се посочили във формата за кандидатстване.

● Да има пълно съответствие в избора и последователността на желанията на двамата кандидати. В противен случай двамата кандидати се класират поотделно.

● Кандидатствалите по двойки се класират за първата държава от желанията си, за която има най-малко 2 места, така, както би се класирал този с по-малко точки.Ако в желанията има държава с едно място, то това желание се счита за невалидно.

● Ако един от двамата кандидати не е бил СР, и двамата губят приоритет според т.10.

● Ако един от двамата кандидати не е спазил някое от правилата за класиране, двамата кандидати се класират поотделно. 

  • Ако двамата кандидати не успеят да се класират по нито едно от желанията си, отпадат от класирането.

      17. Един кандидат има право на най-много 5 желания. При повторение на дадено желание, то се отчита веднъж.

Задължителни документи при кандидатстване: 

1. Уверение за успех от предходните два семестъра.
2. Документ за владеене на английски език – сертификат или диплома за завършено средно образование с посочен хорариум часове.

Забележка! При представяне на документ за владеене на английски, различен от признатите от Common European Framework of Language или документ без наличен хорариум, участникът не отпада от класирането, но не получава точки за език.

3. Сканирано копие от сертификат за участвалите в IFMSA обмен, ако кандидатът е бил на такъв.
4. Уверение, че са членове на Локалното Юридическо Лице (ЮЛ), член на АСМБ.

Забележка! Документите трябва да бъдат на английски или български език. Ако са на друг език, трябва да са официално преведени. Сертификати, признати от Common European framework for languages (пр. DELE, DELF), не се превеждат.

Забележка! Без пълния набор от споменатите документи, студентът губи правото си да участва в класирането. 

Критерии: 

1. Кандидатите, които не са ходили до момента на обмен, получават 30т. 

допълнително

2. Успех от предходните 2 семестъра – точките се изчисляват по формулата: 

Успех * 16 + 4 = (максимум 100 т.) 

Забележка! Кандидати със среден успех 5,50 или повече, от предходните два семестъра, получават допълнителни 20т. 

3. Език: 

Забележка! За език не се присъждат точки без официален документ, в който са отбелязани хорариумът или ниво на изучавания език. До 3 езика се считат, като се вземат предвид тези езици, които дават най – много точки на студента. 

3.1. Точки се присъждат по един от следните начини: 

3.1.1. Ако кандидатът владее английски език според Common European Framework of References for Languages на ниво:
– B2 и нагоре – 100т
– B1 – 55т
Ако кандидатът представи сертификат (признат от Common European Framework of References for Languages) за владеене на официалния език на държавата на ниво:
– B2 и нагоре – 150т
– В1 – 85т
При кандидатстване само с документ с наличен хорариум, точките се смятат по т.3.1.2. Всеки друг чужд език се оценява като втори език.

Забележка! При кандидатстване със сертификат за официалния език на държавата, английският език се смята като втори.

3.1.2. Ако притежава документ с посочен хорариум (диплома за средно образование и/или документ от допълнителни курсове), точките му по съответния език се изчисляват като сума от приложените документи по формулата:
(броя на часовете) х 0,05 (максимум 80т.)


При изучаване на език, който е официален за държавата на кандидатстване се добавят 20 точки.

3.1.3 При всеки следващ език:
– ако има сертификат по Common European Framework of References of Languages:
– B2 и нагоре – 30т
– В1 – 20т
– ако има документ с хорариум (диплома за средно образование или сертификат от допълнителни курсове), точките се изчисляват по формулата:

(броят часове х 0.03) – максимум 30т

3.1. 4 За майчин език точки не се присъждат. Изключение правят студентите, които представят документ за завършено средно или висше образование в англоговоряща държава или държава, чийто език съвпада с официалния език на държавата, за която кандидатства (като се счита като първи). В тези случаи се присъждат 100т. (150т. за официален).  

4.Научна дейност – това е за периода(1.11.2018 31.10.2020) –  максимум 150т.
Забележка! За научен обмен точките се удвояват – максимум 300т

4.1. Участие на конгреси в сферата на медицинските науки 

● активно международно – 30т. 

● пасивно международно – 15т. 

● активно национално – 20т. 

● пасивно национално – 10т. 

Забележка! За признаване на научна дейност като пасивен участник е нужен сертификат от дадения конгрес. Активните участници трябва да представят и копие от публикувания абстракт. При изпратен сертификат за активно участие и липса на приложен абстракт, участието се смята като пасивно.

Забележка! При представяне на повече от една научна разработка на едно събитие от една и съща година се присъждат точки само за едното активно участие.

4.2. Публикувана пълна научна статия в научно списание – 30т. При изпратена статия

5. За заемана позиция в АСМБ през предходния мандат (2019/2020)

● Точки за заемана позиция се присъждат само според отчетите на председателя на съответното ЮЛ. 

● При заемане на две и повече позиции се оценява по следния начин: позицията, носеща най-много точки + 1⁄2 от точките на втората най-висока. 

● За временно изпълняващ длъжност, пълен брой точки се присъждат само ако това е единствената позиция на съответния член на Управителния съвет. 

● При временно изпълнение на повече от една длъжност, пълен брой точки се присъждат за позицията, носеща най-много точки, ако не се изпълнява постоянна длъжност.

5.1. Председателски комитет на Управителен Съвет (УС)


ПредседателЗаместник-председател на външната/вътрешната дейност, Връзки с обществеността, СекретарАсистент на председателския комитет
Национално ниво100т.70т.30т.
Локално ниво70т.50т.20т.


Забележка! Ако член на УС на АСМБ закъснее с предаването на отчета си към IFMSA – 100 т. наказание; Ако закъснее с отчета си към УС на АСМБ – отнемат се 50т.

5.2 Съвет по контрол и качество (СКК)
● Член на СКК на национално ниво – 20т. 

      ● Член на СКК и контролен съвет на локално ниво – 10т. 

5.3. Комитети (SCOPE, SCORE, SCOME, SCORA, SCOPH, SCORP)

70 70 50 50

50 50 30 30 30 30

20 20 10 10 10 

6. Принос към комитетите на АСМБ 

Забележка! Точки за принос към АСМБ се присъждат само според тримесечните отчети на националния отговорник на комитета, към който спада съответният проект. 

6.1. Принос към комитетите по научен и професионален обмен (SCOPE/SCORE) 

● Организатор на PDT, UAT, CP-training – 20 т. 

● Участници в PDT, UAT, CP-– 10 т. 

● Информационна кампания организатор – 10 т. 

● Информационна кампания участник – 5 т. 

● Организатор на PED – 25т. 

● Активен участник на PED – 20т. 

● Пасивен участник на PED – 10т. 

● Броене на точки на локално ниво – 20т. 

● Изготвяне на класиране (национално ниво) – 30т. 

6.1.1. За заемане на позиция CP през изминалия обменен сезон: 

● eдно CP отговаря за до двама обменници – по 50т. (до максимум 100т.) 

● съорганизатори на национална социална програма (НСП) (до четирима) – 15т. 

● координатор на национална социална програма за един уикенд (до двама от ЮЛ) – 25т. 

● координатор на локална социална програма извън рамките на града– 10т. Забележка! Не се присъждат допълнителни точки за провеждане на локална социална програма в рамките на града.

Забележка! Човек, приел пристигащ като Hosting Family, получава еднократно 50 точки допълнително, към точките, които може да получи за СР. Максималният брой точки от позиция на СР и Hosting Family e 150 за обменния сезон. 

Критерии за дейност на СР (contact person)

1) Контакт и помощ

1. Осъществяване на на навременен контакт и поддържането му с пристигащият студент преди началото и по време на обмена;

2. Посрещане на пристигащия студент;

3. Настаняване и регистрация в общежитията, както и в МВР, при необходимост;

4. Запознаване с болницата, отделението и ментора на чуждестранния студент;

5. Запознаване с града и част от забележителностите му;

6. Комуникация и помощ при нужда;

7. Развеждане около общежитието – показване на хранителни магазини, ресторанти/места за хранене;

2) Участие в социална програма

1. Организиране на поне едно събитие в рамките на града или извън него;

2. Помощ при организирането на събитията;

3. Присъствие на някои от събитията, организирани от комитета.

3) Приключване на обмена

1. Следене за попълването на Evaluation Form от чуждестранния студент;

2. Помощ при попълването на сертификатите, събирането на подписите от различните отделения (поне за този чуждестранен студент, за когото отговарят);

3. Изпращане на промоционални материали на локалните отговорници по обмен;

4. При нужда организиране на транспорт на заминаващия студент (такси, автобус, личен транспорт);

Забележка!

*Ако е изпълнил поне 1/2 от дейностите във всяка една секция, студентът получава точки за активност като СР.

**Ако двама души (contact person) отговарят за 1 чуждестранен студент, точките на единия са същите като на другия. Ако единият е извършил част от нещата, а другият останалите, и двамата получават точки.

6.2. Принос към АСМБ през последната година 1.11.2019-31.10.2020 (до максимум 400т.)  

А. Принос към следните комитети в АСМБ: медицинско образованиe (SCOME), човешки права и мир (SCORP), репродуктивно здраве и СПИН (SCORA), обществено здраве (SCOPH):ОрганизаторУчастникПредварително обучение
1- дневна2-дневна3+ дни1-дневна2-дневна
Национални кампании/проекти303545152510
Локални кампании/проекти20253510155

Б Кампании/Проекти, организирани от председателския комитет:

● Председател на организационен комитет (ОК) – 40т. 

● Част от ОК – 30т. 

● Участник – 20 т.

Забележка! Максимумът е 400т.

Забележка! До двама организатори на кампаниия. За комитетите по обмен е допустимо до трима организатори.

В Повишаващи капацитета:

1. Организиране и провеждане на Soft skills Training, Workshop, Small Working Group 

(SWGs), Webinar – 20т.
2. Участие в Soft skills training, Workshop, SWGs, Webinar – 10т.
3. Част от ОС на Дългосрочен проект, предоставящ сертификат– 40т.
4. Участие в Дългосрочен проект, предоставящ сертификат – 20т. 

Забележка! За дългосрочни се считат проекти с продължителност 5 или повече дни. 

Забележка! Максимум 100т.

Г. За изготвяне на визията и информационни материали (всички комитети) – 5 т. 

Забележка! До двама организатори на кампания (изкл. комитетите по обмен) и един изготвил визията.Организаторите и изготвилият визията не получават точки за отчет, който не отговаря на горепосочените изисквания. Участниците получават точки.

7. Участие в срещи на АСМБ /1.11.2019–31.10.2020/ 

● Национална среща (НС) – 20т. 

● Общо събрание (ОС) – 15т. 

● Национален Младежки Форум (НМФ) – 10т. 

● Работни срещи на Комитетите – 15т. 

8. Дейности към IFMSA /1.11.2019 – 31.10.2020/ 

8.1. Работа по международни проекти или програми:

● ръководител на реализиран проект по програма в България – 30т. 

● локални координатори / част от екипа – 20т.

Забележка! Това се доказва с удостоверение от председател на ЮЛ. 

8.2. Позиции през последния мандат на международно ниво /2019-2020/ 

● Избрани по време на пленарна сесия на Генерална Асамблея (GA) – 120т. 

● Избрани по друг начин (временно изпълняващ длъжност, Program Coordinators, International Team) – 80т. 

● Избрани за заемане на позиция по време на GA/EuRegMe: Support Person – 60т., Session’s Team/CCC – 50т. 

8.3. Международни събития/срещи 

8.3.1. Делегати (участници), гласувани от УС на АСМБ – през последната година 

/1.11.2019-31.10.2020/ 

● Генерална Асамблея – 50т. 

● Head of delegation = GA +10т. 

● Регионална среща (напр. EuRegMe) – 30т. 

● Head of delegation = EuRegMe +10т. 

8.3.2. Трейнъри по време на международни събития, удостоверено със сертификат: /1.11.2018-31.10.2019/ 

● GA, EuRegMe, SECSE – 15т., Добавени към точките за участие

● PRET, TNT, SRT, TNET – 40т., Добавени към точките за участие 

8.3.3. Сертификат от събития с отворен достъп (Subregional Training (SRT), preGA, preEuRegMe, Balkan SCOPH Weekend, Weekend среща (за всички комитети), SECSE) през последните две години /1.11.2018-31.10.2020/ – 40т. 

8.3.4. За други събития с участие на IFMSA за последната година (1.11.2019-30.10.2020) (AMEE, WHO) – 50т. 

8.3.5. Участие в международен workshop (Summer/Winter Schools, etc.) – 50т. 


Забележка! Ако делегат на АСМБ по време на международно събитие е същевременно Session’s Team, Support person, CCC получава точки за това + 1/2 от точките за делегат.

Забележка! Ако делегатът води трейнинг, получава точките за трейнър + делегат.

9. Организиране на събития и конгреси – (1.11.2018- 31.10.2020) 

Председател на ОКЧаст от ОКДопълнителни членове на ОК
Международен студентски конгрес604015
Национален студентски конгрес403010
Международно събитие към IFMSA (SRT, Balkan SCOPH Weekend, SCORP Camp, SECSE)604015

9.4. Събития на АСМБ

Председател на ОКЧаст от ОК
Национална среща3025
Общо събрание2520
Работни срещи на Комитетите2520

Отпадане на този текст : Забележка! При брой на участниците над 400 се прибавят допълнително 10т. към съответния Организационен комитет.

10. Наказание при нарушение в изпълнението на комуникационната верига: 

Заминаващ – Локални отговорници – Национални Отговорници (АСМБ) – Национални отговорници (Приемаща Страна) – Локален отговорник (Приемаща Страна), се прилага по следния начин: 


10.1 При единично нарушение – минус 200т.
10.2 Второ нарушение – загуба на правото на обмен за следващия обменен сезон

Забележка! За нарушение се счита комуникация към официалните имейли на съответните отговорници. 

Забележка! При възникване на казуси по време на класиране или друга работа на комитетите по обмен, решение се взима от Националните отговорници по обмен.