Наредба 34

hhНа сайта на министерството на здравеопазването публикуваха новия проект на Наредба 34, която регулира всичко около специализациите в сферата на здравеопазването.

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=393&categoryid=6615

Основните предвиждани промени в Наредба № 34 от 29.12.2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването са следните:

1.)Регламентиране на четиринадесет дневен срок за изпращане от Министерство на здравеопазването на съответното висше училище и Военномедицинската академия поредния номер в регистъра на придобилите специалност за вписване в свидетелство за призната специалност на съответното лице;

2.)Допълване съдържанието на учебните програми ;

3.)Предвидено е зачитане на част от обучението в случаите, когато се провежда специализация по втора специалност, в която има раздели или модули изучавани в първата;

4.)Уточнено е провеждането на колоквиуми, предвидени в учебната програма, да става с участието на ръководителя на специализанта;

5.) Удължен е срокът за актуализиране на учебните програми;

6.) С цел мотивиране специализацията на лекарите по дентална медицина е създадена нова организация за специализация  на тези лица, като се дава възможност учебните програми да се изпълняват за срок по-дълъг от сроковете, предвидени за съответните специалности;

7.)С цел създаване на възможност за увеличаване броя на специализантите по т.нар. дефицитни специалности е предвидена промяна в съотношението между специалистите с призната специалност и специализантите;

8.)С цел осигуряване на по-добра информираност на кандидатите е създадена  възможност приемът на специализанти да се обявява освен в централен или местен всекидневник и на интернет страниците на Висшите училища и Военномедицинската академия;

9.)Намалява се срокът за обявяване на приема от Висшите училища от три на два месеца;

10.С цел облекчаване на кандидатстването за специализация е предвидено да отпадне изискването за нотариална заверка на дипломата при подаване на документите;

11.) Увеличен е списъкът на специалностите за магистър-фармацевтите, за които може да се кандидатства с конкурс по документи, а именно „клинична фармация“ и „организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика“;

12.)Създават се стимули за работещите повече от две години към датата на подаване на документи в лечебни или здравни заведения, разкрити в отдалечени от областните центрове райони, определени по критерии на Министъра на здравеопазването;

13.Регламентиран е начинът на класиране на кандидатите за специализация, работещи в центровете за спешна медицинска помощ, а именно да се зачисляват преди провеждане на конкурса за останалите кандидати ;

14.)Допълнен е списъкът на специалностите, финансирани от държавата, за които ще се кандидатства с конкурс по документи със специалността „неонатология“ ;

15.)Предвидено е увеличаване на периода на прекъсване на обучението за придобиване на специалност по молба на специализанта от 3 месеца на 6 месеца;

16.)Конкретизирани са изброените в действащата наредба критерии при прекратяване на обучението за придобиване на специалност;

17.)Конкретизира се начинът на признаване на етап от обучение, проведено извън територията на Република България;

18.)С оглед намаляване на процедурните затруднения пред е предвиден облекчен режим за допускане до държавен изпит за специалност, като до този изпит за специалност се допускат специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план в срок до 30 ноември за декемврийска сесия и до 30 април за майска сесия;

19.)С цел намаляване на срока между сесиите за явяване на държавен изпит се създава възможност за провеждане на извънредна сесия за държавен изпит за придобиване на специалност по предложение на ректора на съответното Висше училище, при не по-малко от петима кандидати;

20.)Регламентиран е редът за определяне на състава на изпитната комисия за държавен изпит за специалност при въвеждането на нова специалност;

21.)Редуцирани са изискванията към членовете включени в състава на държавните изпитни комисии за придобиване на специалност;

22.)Намален е броят на документите, които се представят за допускане до държавен изпит за специалност;

23.)Удължен е срокът, в който центровете за спешна медицинска помощ, определени от министъра на здравеопазването като институции за провеждане на практическо обучение, могат да извършват обучение на специализанти;

24.)Удължен е срокът на обучение за придобиване на специалност „Кардиология“ от 4 на 5 години;

25.)Във връзка с прецизиране на номенклатурата на специалностите и унифициране  наименованията с тези в Директива 2005/36 ЕС е променено наименованието на специалността „Клинична хематология“ в „Обща хематология“);

26.)Предвидено е въвеждането на две нови специалности за магистрите по фармация и три нови специалностите от професионално направление „Здравни грижи“ и две нови военномедицински специалности .

27.)Създадена е нова регламентация на реда за актуализиране на учебните програми;

28.)С цел либерализиране приемът на специализанти се въвежда конкурс по документи за специалности, за които броят на кандидатите е по-малък от броя на определените места по ред и условия определени от висшето училище и ВМА. Провеждането на конкурсен изпит остава за специалности, за които броя на кандидатите е по-голям от броя на определените места;

29.)Във връзка с намаляване на субективизма при провеждането на държавен изпит за придобиване на специалност е определено той да се състои от практически, теоретичен изпит чрез полагане на тест и събеседване. По този начин ще се даде превес на оценяването на практическите умения на кандидата и неговите знания, установени по време на събеседването. До изработването на тестовете остава досегашния начин на провеждане на държавния изпи;.

30.)По отношение на измененията в Наредба № 34 от 29.12.2006 г. отнасящи се до провеждането на конкурс по документи, въвеждането на теоретичен изпит чрез тест при държавния изпит и обучението по актуализирани учебни програми е предвидено те влезнат в сила в едногодишен срок от обнародване на Наредбата в Държавен вестник.

Author Info

president

No Comments

Post a Comment