Кандидатстване за 73-та Мартенска Генерална Асамблея 2024 / IFMSA 73’MM 2024

Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдружение на студентите по медицина от целия свят. Тя е основана през май 1951 г. и в момента има 136 национални членски организации от 127 страни на шест континента. Точно 3 годни след основаването на АСМБ, през 1993 г. сме приети за кандидат-член. След едногодишен изпитателен срок АСМБ става пълноправен член по време на 44-та Генерална асамблея на IFMSA и в този момент нашето околосветско пътешествие започна!

Сега предстои 73-та Генерална Асамблея, която ще се проведе присъствено в периода 01.03-07.03.2024г. в Кито, Еквадор!


Всеки един активен АСМБеец може да кандидатства за участие на най-голямото IFMSA събитие и да представлява АСМБ на интернационално ниво. Условията са:

  • да е активен член на АСМБ;
  • да има амбицията да се развива на национално/интернационално ниво;
  • да е посетил поне две Национални срещи на АСМБ;
  • да няма наказания след предишни интернационални събития.

Срок за кандидатстване:
13 декември 2023 г., 23:59 GMT+2 (българско време)

The meeting is in English, therefore please fill the form in English.

Applications in Bulgarian will NOT be considered.

-EN-
The International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) is a non-governmental organization representing the association of medical students worldwide. It was founded in May 1951 and currently has 136 national member organizations from 127 countries on six continents. Exactly 3 years after the founding of ASMB, in 1993 we were accepted as a candidate member. After a one-year trial period, ASMB became a full member during the 44th IFMSA General Assembly, and at that moment our journey around the world began!

Now the 73rd General Assembly is coming up, which will be held in person in the period 01.03-07.03.2024 in Quito, Ecuador!


Every active ASMB member can apply to participate in the biggest IFMSA event and represent ASMB at the international level. The conditions are:

  • to be an active member of ASMB;
  • to have the ambition to develop at the national/international level;
  • to have attended at least two National meetings of ASMB;
  • no penalties after previous international events.

Application deadline:
December 13, 2023, 23:59 GMT+2 (Bulgarian time zone)

The meeting is in English, therefore please fill out the form in English.

Applications in Bulgarian will NOT be considered.

Author Info

president

No Comments

Post a Comment