Вакантна позиция за Национален отговорник по Научен обмен – заминаващи

Във връзка с чл. 21 ал. 9 от устава на АСМБ:
(9) при липса на избран член на Управителен съвет, при липса на кандидатура за длъжност към Управителен съвет след проведено Общо събрание или при постъпила оставка на член от Управителен съвет, в срок от 1 месец от настъпването на съответно събитие, Управителен съвет приема кандидатури за временно-изпълняващ длъжността член на Управителен съвет, който има съвещателен глас и бива избран от Управителен съвет. При избора му, Управителен съвет на АСМБ се ръководи от критериите, заложени в Устава в чл. 21. В случай, че нито един от кандидатите не отговаря на критериите, заложени в настоящия устав за заемане на съответната длъжност,
Управителният съвет допуска всички обявени кандидатури за гласуване.

Управителен съвет на АСМБ  обявява конкурс за следната позиция: Национален отговорник по Научен обмен – заминаващи (NORE-out)
Ако си мотивиран/а и имаш желанието да изпълняваш тази длъжност, Управителен съвет приема кандидатури за временно-изпълняващ длъжността член на Управителен съвет.
Всички кандидати трябва да отговарят на критериите, посочени в Устава на АСМБ.(т. 4. за национални отговорници по професионален и научен обмен – заминаващи и пристигащи (National Exchange Officers Outgoings & Incomings) (National Officers of Research Exchange Outgoings & Incomings): – Сертификат за участие в едно от следните международно събитие на IFMSA – участие в сесиите на съответните комитети по време на Генерална асамблея (GA), Европейска Регионална среща (EuRegMe) или участие в PRET (Professional & Research Exchange Training) – участие в едно изготвяне на класиране на обмен, удостоверено от съответния национален отговорник по обмен – сертификат от две национални срещи на АСМБ, удостоверени с подписа на председателя на АСМБ и печата на Сдружението, – Участие на поне едно Общо събрание на АСМБ като делегат, установено след справка от списъците от предходни Общи събрания, направена от секретаря/председателя на Сдружението. – както и да е заемал поста на Локален отговорник по професионален или научен обмен (Local Exchange officer/ Local officer on Research Exchange) на едно от юридическите лица, постоянни членове на АСМБ, или поста на асистент на NEO/NORE поне в рамките на един мандат към момента на кандидатстването)
При избора Управителен съвет на АСМБ се ръководи от критериите, заложени в Устава в чл. 21. В случай, че нито един от кандидатите не отговаря на критериите, заложени в настоящия Устав за заемане на съответната длъжност, Управителният съвет допуска всички обявени кандидатури за гласуване.


КРАЕН СРОК ЗА ПОПЪЛВАНЕ: 04.01.2022, 23:59ч.

Author Info

PR

No Comments

Comments are closed.