УСТАВ НА АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ – МЕДИЦИ В БЪЛГАРИЯ /АСМБ/

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Асоциацията на студентите-медици в България, наричана по-нататък за
краткост „Сдружението” е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел.
(2) Сдружението е независима, демократична, неправителствена, неполитическа и
нерелигиозна организация на студентите по медицина във висшите училища в страната.
(3) Асоциацията на студентите-медици в България е организация, която действа в
частна полза – на своите членове и на всички студенти по медицина в страната.
(4) Сдружението е основано на 03.03.1990 год. в гр. София от студенти по
медицина.
Раздел II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК
Чл. 2. Наименованието на сдружението е “Асоциация на студентите-медици в
България”, което може да се изписва и съкратено – АСМБ. Наименованието на
сдружението се  изписва на латиница по следния начин: “Association of Medical Students
in Bulgaria” (AMSB) .
Чл. 3. (1) Седалището на сдружението е: област София, община София, гр. София,
район “Триадица”, п.к 1431;
(2) Адресът на управление на сдружението е бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, Център по
хигиена, 1 етаж, 35 стая.
(3) Официална ел. поща на сдружението е info@amsbulgaria.net, официаленият сайт –
http://amsbulgaria.net/.
(4) Сдружението притежава свой графичен символ и шрифт, които се отразяват върху
неговия печат.
(5) Печатът на АСМБ е кръгъл, с две комети (външна и вътрешна). Във външното поле
е изписано “Асоциация на студентите – медици в България”. Плътен контур разделя
надписа от изображението на чаша с увита около нея змия.
(6) Символът на АСМБ е изображение с големи черни букви „АСМБ“ (AMSB) с
червено сърце в дясно от тях. В него са вградени елементи на ЕКГ, а отдолу е изписано
„Асоциация на студентите-медици в България“ (Association of Medical Students in
Bulgaria).
(7) Сдружението не е ограничено със срок или прекратително условие.
Раздел III. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Чл. 4. (1) АСМБ осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

1. обединяване на студентите-медици независимо от тяхната политическа, религиозна и
национална принадлежност с оглед демократизиране на образователния процес във
висшите учебни заведения;
2. подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния статус на
студентите-медици;
3. обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на
обучението по медицина и координиране на усилията за тяхното решаване;
4. организиране на международен студентски обмен;
5. представяне пред държавните органи и обществени организации на социалните
проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване;
6. отстояване на правата и законните интереси на студентите- медици;
7. работи за подобряване на общественото здраве.
8. 8. оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективни
инициативи на студентите-медици в съответствие с настоящия устав.
(2)  Средствата за постигане целите на АСМБ са:
1. членство в национални и международни професионални и студентски организации;
2. популяризиране целите на Сдружението пред държавните органи и обществени
организации, органите на висшите учебни заведения и обществото;
3. събиране на информация за обучението по медицина в страната и в чужбина, за
международния обмен, за проблемите на студентите медици и огласяване на събраните
сведения;
4. организиране на сесии и семинари;
5. организиране и участие в обучения, стажове и специализации;
6. издаване на печатен орган на АСМБ и материали, свързани с дейността на
Сдружението;
7. търсене на съдействие и привличане на консултанти и експерти за подпомагане
дейността на Сдружението.
(3) При осъществяване на своята дейност АСМБ влиза във връзки и контакти със
сродни организации, с други обществени организации, с държавни органи и
институции, с физически и юридически лица в страната и чужбина.
Раздел IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 5. (1) Имуществото на Сдружението се формира от:
1. годишни вноски и допълнителни имуществени вноски на членовете;
2. дарения и завещания в полза на Сдружението;
3. приходи от стопанисване на имуществото;
4. приходи от стопанска дейност в рамките на целите на Сдружението: от провеждане на
квалификационни курсове, издателска дейност, рекламна дейност, образователен
обмен, договори за съвместна дейност, средства, получени по програми, финансирани
от други институции;
5. други източници на приходи, в рамките на дейността и съобразени с целите на
Сдружението.
(2) Начинът на изразходване на средствата на сдружението се определя от
Управителния съвет с мнозинство повече от  50% от присъстващите му членове.
(3) Управлението и разпореждането с банковите сметки на сдружението се извършва
поотделно от председателя или заместник-председателя на сдружението.

(4) Дейността на сдружението се финансира от приходите, определени в чл. 5. (1) от
този устав.
(5) Имуществото на сдружението се влага по решение на Управителния съвет в банкови
депозити, ценни книжа, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията
трябва да бъдат сигурни и да гарантират запазването и увеличаването на имуществото,
като едновременно с това се държи сметка за нестопанската цел на сдружението.
(6) За постигане на целите си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си
Сдружението може да извършва в страната и чужбина сделки с нетърговски характер,
включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вещни права,
ценни книжа, права върху интелектуална собственост.
(7) Сдружението може да учредява и да участвува в капиталови търговски дружества в
страната и в чужбина с оглед реализиране на целите си или с оглед набирането на
средства за осъществяване на дейността си.
(8) Сдружението не може да участва в събирателни и в командитни дружества, както и
в командитни дружества с акции като неограничено отговорен съдружник.
Раздел V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.6. Членството в АСМБ е доброволно.
Чл.7. (1) Член на АСМБ може да бъде всеки студент по медицина независимо от
неговата национална, етническа, религиозна, политическа или полова принадлежност,
който е член на някое от юридическите лица – постоянни членове на АСМБ , които са :
АСМБ-София, АСМ-Пловдив, АСМБ-Стара Загора, АСМБ-Плевен, АСМБ- СУ и
АСМБ – Варна.
(2) Членството в АСМБ се запазва до 1 (една) година след завършване или при
прекъсване обучението на студента.
Чл.8. (1) За членове на АСМБ могат да бъдат приемани и юридически лица
(студентски сдружения, обществени организации), които:
1. работят в областта на медицината и/или обучението;
2. дейността им е съвместима с целите на Сдружението.
(2) Членството в АСМБ бива постоянно, пълноправно. Членството се определя чрез
решение на Общото Събрание на Сдружението, както и в зависимост от покриването на
следните изисквания:
1. Уставът на юридическите лица – постоянни членове на АСМБ по чл. 7, ал. 1 да
предвижда мандат на управителния му орган с продължителност не повече от 1 (една)
година;
2. Изборите на Управителния съвет на юридическите лица – постоянни членове на АСМБ
по чл. 7, ал. 1, да се провеждат не по-рано от месец септември всяка година и не по-

късно от Отчетно-изборното Общо събрание на АСМБ, което се провежда през месец
ноември на текущата година.
Чл.9. (1) За член на сдружението може да бъде прието и физическо лице, което не
отговаря на изискванията за членство, след  изрично решение на Общото Събрание на
АСМБ за това. В този случай лицето получава статут на почетен член.
(2) Кандидатите за почетни членове следва да имат значителен принос за постигане на
целите на АСМБ и за издигане на авторитета на Сдружението.
(3) Почетният член няма право да гласува.
(4) Кандидатите за почетни членове на Сдружението се приема въз основа на писмено
заявление, подадено до Управителния съвет или по предложение на Управителния
съвет. Общото събрание взема решение относно постъпилото заявление или
предложение. Членството възниква от датата на одобрение на заявлението. В
заявлението за членство кандидатът заявява, че приема Устава на сдружението и ще
съдейства за постигане на целите на сдружението.
(5) За член на сдружението може да бъде прието и физическо лице, което е било член
на АСМБ. В този случай лицето получава статут на Алумни член. Кандидатите за
Алумни член следва да са били активни членове на някое от Юридическите лице –
постоянни членове на АСМБ и да са допринесли за развитието и престижа на АСМБ.
Алумни член няма право да гласува. Кандидатите за Алумни членове, се избират по
сходен начин като Чл. 9 (4).
Чл.10. (1) Юридическите лица, кандидати за членове на сдружението се приемат въз
основа на писмено заявление, подадено до Управителния съвет. Общото Събрание
взема решение относно приемането на подалото молба заявление юридическо
лице.Членството възниква от датата на одобрение на заявлението. В заявлението за
членство кандидатът заявява, че приема Устава и ще съдейства за постигане целите на
сдружението.
(2) Настоящите и новоприетите членове – физически лица, членуващи в някое от
юридическите лица – постоянни членове на АСМБ, стават автоматично членове и на
Сдружението.
Чл.11. (1) Почетните и Алумни членовете имат право:
1. да участват в работата на Общото събрание като изказват мнения и дават предложения,
но нямат право на глас.
2. Да получават информация от органите на АСМБ за тяхната дейност и взетите от тях
решения;
3. Да отправят предложения, искания и други;
4. Да се ползват от защитата на АСМБ при осъществяване на дейност, свързана с целите
му и в рамките на Устава;
5. Да заявяват свободно своето напускане на АСМБ.
(2) Постоянните членове – юридически лица имат право:

1.да участват в работата на Общото събрание като бъдат представлявани от делегати,
излъчени от тях по реда на чл. 19 (4) във връзка с чл. 19 (1).
2. да предлагат свои представители за членове на органите на АСМБ;
3. да получават информация от органите на АСМБ за тяхната дейност и взетите от тях
решения;
4. да отправят предложения, искания и други;
5. да се ползват от защитата на АСМБ при осъществяване на дейност, свързана с целите
му и в рамките на устава;
6. да заявяват свободно своето напускане на АСМБ.
Чл.12. (1) Членовете – физически лица са длъжни:
1. да съдействат за осъществяване на целите на Сдружението;
2. да спазват устава и да изпълняват решенията на органите на АСМБ;
3. да бъдат лоялни към сдружението, като се отнасят коректно, колегиално и етично с
останалите членове на сдружението, изпълняват добросъвестното произтичащите от
членството им в АСМБ задължения и се въздържат от всякакви действия, които
накърняват доброто име, с което се ползва АСМБ в обществото и пред неговите
партньори в страната и чужбина, както и действия, които противоречат на основните
принципи, върху които е основана АСМБ и прокламирани в Раздел I от настоящия
устав.
(2) Членовете – юридически лица са длъжни:
1. да изпълняват задълженията, посочени в чл. 8 (2) и чл. 12. (1);
2. да заплащат годишен членски внос в размер определен от Общото събрание
(Изменен на ОС на 26.11.2016 г.)  Чл.13. (1) Членството в АСМБ се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет и с решение
на  Общото Събрание;
2. след изтичане на срока по чл. 7. (2) от настоящия устав;
3. при изключване от юридическото лице – член на Сдружението;
4. със смъртта или поставянето под запрещение на физическото лице – член на
Сдружението;
5. със заличаването на юридическото лице – член на Сдружението;
6. със заличаването на АСМБ от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел,
воден от съответния съд;
7. с изключване от органите на Сдружението;
8. при неизпълнение на задълженията по чл. 12.
9. При закъснение за плащане на годишния членски внос, крайният срок на който е
31 май на текущата година. В този случай членството се прекратява без решение
на ОС на АСМБ. Председателят или заместник-председателят на Сдружението
изпращат уведомленията за заплащането на годишен членски внос до края на
февруари на същата година.
(2) Член на АСМБ може да бъде изключен с решение на Общото Събрание на някое от
следните основания:
1. системни или груби нарушения на устава;
2. неспазване на законосъобразните и приети по установения ред решения на органите на
АСМБ;
3. злоупотреба с финансовите средства на организацията с цел незаконно присвояване или
отклонение на финансови средства не по предназначение;
4. злоупотреба с длъжността, заемана в организацията, с цел лично облагодетелстване;

5. недобросъвестно изпълнение на поет ангажимент поради некомпетентност или
формално отношение, от което организацията губи популярност в и извън страната,
затруднява се личната инициатива на отделните членове или са налице пропуснати
ползи;
6. при използване на името на АСМБ за осъществяване на цели, противоречащи на тези
на устава;
7. при неспазване решенията на органите на АСМБ.
Чл.14. При прехвърляне на студенти от едно висше учебно заведение в друго,
членството в АСМБ се запазва, а приемането в новото юридическо лице – член  на
АСМБ, става въз основа на писмено заявление до компетентния орган на приемащото
сдружение.
Чл. 15. При прекратяване на членството направените имуществени вноски и дарения
остават в полза на Сдружението.
Чл.16. За задълженията на Сдружението членовете отговарят до размера на
направените от тях имуществени вноски,  предвидени с устава и определени с
решенията на Общото събрание.
Чл.17. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при заличаване
на юридическите лица, както и във всички случаи на правоприемство.
Раздел VI. ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА
СДРУЖЕНИЕТО
Чл.18. Органи на АСМБ са:
1. Общо събрание на делегатите;
2. Управителен съвет;
3. Съвет по контрол и качество.
Чл.19. (1) Общото събрание на делегатите е върховен орган на Сдружението. В него
участват делегати, избрани от юридическите лица – постоянни членове на АСМБ по
определен от тях ред.
(Изменен на ОС на 26.11.2016г.)  (2) Общото събрание на делегатите се свиква най-
малко веднъж годишно в България  от Управителния съвет, от Съвет по контрол и
качество или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Ако в последния случай
Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на
Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено
искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице. Свикването на
Общото събрание става чрез публикуване на покана в „Държавен вестник” .Поканата се
поставя на място за обявления в Медицински факултети на Висшите Учебни Заведения
на юридическите лица – постоянни членове на АСМБ.Покана се изпраща чрез
Български пощи  или други куриерски служби, чрез препоръчано писмо с обратна
разписка до председателя на юридическите лица – постоянни членове на АСМБ , и
двете известия – най-малко един месец преди датата на събранието. Официално

обявление в сайта на АСМБ. В нея се посочват датата, часа, мястото, дневния ред за
провеждане на събранието и по чия инициатива то се свиква.
(3) Общото събрание на делегатите е редовно, ако на него присъстват повече от
1/2 от всички избрани от юридическите лица – постоянните членове на АСМБ делегати.
При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се делегати.
(Изменен на ОС на 26.11.2016г.)     (4)  Участието в събранието е чрез представител –
делегат.  Членовете на юридическите лица – постоянни членове на АСМБ излъчват
делегати по реда на чл. 19. (1), като всеки от юридическите лица – постоянни членове
на АСМБ имат право на 10 делегати, избрани от съответните Юридически лица.
Юридическите лица се представляват от законния си представител или от изрично
упълномощено лице.  Упълномощаването се извършва писмено с нотариална заверка
на подписа. Преупълномощаване не се допуска.
(5) Решенията на Общото събрание на делегатите се вземат с мнозинство повече от ½
от присъстващите, освен ако законът или този устав предвиждат друго. Всеки делегат
има право на един глас.
(6) По въпросите за изменение, допълнение или приемане на нов устав, обединяване с
други сродни организации, преобразуване или прекратяване на Сдружението
решенията се вземат с мнозинство 90 % от делегати.
(7) Гласуването е явно. Членовете на Управителния съвет и на Съвета по контрол и
качество на АСМБ се избират с тайно гласуване.
(8) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно
оповестени в поканата, не могат да се вземат решения, освен със съгласието на всички
присъстващи на Общото събрание делегати.
(9) Предложения за промени в Устава на Сдружението може да прави всяко физическо
лице – член на АСМБ. За целта в 14-дневен срок преди датата на Общото събрание
предложенията за промени в Устава се предоставят на действащия Управителен съвет.
Предложение се прави за всеки член и алинея от Устава по отделно. За тази цел се
попълва форма – образец, предоставена от Управителен съвет или Общо събрание
преди 14-дневния срок. Формата – образец съдържа следните задължителни полета:
текущ вид на член и алинея по Устава на Сдружението; предлагана промяна; аргументи
и мотиви. Допълнения към представените промени може да направи всяко физическо
лице – член на АСМБ, присъстващо на Общото събрание. Предложения могат да се
правят и по други текстове на Устава, пряко засегнати от приетите от Общо събрание
промени.
(Изменен на ОС на 21.03.2015 г.)Чл.20. (1) Общото събрание:
1. изменя, допълва и приема нов устав;

2. приема основните насоки и програма за дейността на АСМБ
3. приема бюджета на сдружението;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Съвета по Контрол и
Качество;
5. взема решение относно членуване в други организации, преобразуване или
прекратяване на сдружението;
6. отменя решенията на органите на АСМБ, които противоречат на закона, устава или
други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
7. определя размера и начина на събиране на годишния членски внос и на допълнителните
имуществени вноски;
8. приема обобщения отчет за дейността на Управителния съвет и на Съвета по Контрол и
Качество.
9. взема и други решения, които не са от изключителната компетентност на останалите
органи на АСМБ.
(2) Правата по чл. 20. (1) са от изключителната компетентност на Общото събрание и
не могат да се възлагат на други органи на АСМБ.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
(Изменен на ОС на 24.11.2018 г.)Чл.21. (1) Управителният съвет се състои от 6 до 23
физически лица, членове на АСМБ – председател, заместник – председател, заместник-
председател по международни дейности(Vice – President for International Activities)
секретар, отговорник „връзки с обществеността”, национален отговорник по
медицинско образование (National Ofiicer of Medical Education), национален отговорник
по репродуктивно здраве и СПИН (National Officer of Reproductive Health and Aids),
национален отговорник по човешки права и мир (National Officer of Human Rights and
Peace), национален отговорник по обществено здраве (National Public Health Officer),
национален отговорник по професионален обмен-пристигащи  (National Exchange
Officer-Incomings), национален отговорник по професионален обмен-заминаващи
(National Exchange Officer-Outgoings ) национален отговорник по научен обмен-
пристигащи  (National Officer of Research Exchange- Incomings ), национален отговорник
по научен обмен- заминаващи  (National Officer of Research Exchange- Outgoings) и
председателите или представителите на съответните юридически лица членове на
АСМБ, като конкретният брой на членовете се определя с решение на Общото
събрание. Всяка една от кандидатурите  трябва да бъде подкрепена от съответния
Управителен съвет на кандидата член в съответното юридическо лице постоянен член
на АСМБ. Председателя и зам. Председателя не трябва да бъдат от от едно и също
юридическо лице член на АСМБ.
(2) Кандидатите за членове на Управителния съвет трябва да обяват своята
кандидатура и стратегия за развитие на организацията. За тази цел в 14 – дневен срок
преди датата на Общото събрание кандидатите за съответните длъжности предоставят
на действащия Управителен съвет необходимите съгласно този устав документи.
Управителният съвет предоставя събраните от него кандидатури за разглеждане пред

Общото събрание .При разглеждането и одобрението на кандидатурите Общото
събрание се ръководи единствено и само от критериите заложени в устава и от Чл.21. В
случай, че нито един от кандидатите не отговаря на критериите, заложени в настоящия
устав за заемане на съответната длъжност, Общото събрание допуска всички обявени
кандидатури за гласуване.
(Изменен на ОС на 24.11.2018г.) (2А) За да бъдат допуснати до избор за съответната
длъжност в Управителния съвет, кандидатите следва да отговарят на следните
изисквания:
1. за председател – Сертификат за участие на две Генерални Асамблеи на
Международната Федерация на Асоциациите на Студентите – Медици
(International Federation of Medical Students’ Associations), сертификат от три
национални срещи на АСМБ, удостоверени с подписа на председателя на АСМБ
и печата на Сдружението, сертификат за участие в поне една среща или
събрание на Национален Младежки Форум. Да са приключили мандат като
член на Управителен съвет на съответното юридическо лице-постоянен
член на АСМБ, без да заемат позиция в настоящия Управителен съвет.
2. за заместник – председател: Сертификат за участие от Генерална Асамблея (GA)
или от Европейска регионална среща (EuRegMe) на International Federation of
Medical Students’ Associations, сертификат от три национални срещи на АСМБ,
удостоверени с подписа на председателя на АСМБ и печата на Сдружението и
сертификат за участие в поне една среща или събрание на Национален
Младежки Форум. Да са приключили мандат като член на Управителен
съвет на съответното юридическо лице-постоянен член на АСМБ, без да
заемат позиция в настоящия Управителен съвет.
3. За заместник – председател по международна дейност – сертификати за участие
в две международни събития на IFMSA (International Federation of Medical
Students’ Associations): като поне едното от тях да е участие в Генерална
асамблея (GA) както и удостоверения за участие в три Национални срещи на
АСМБ. Да са приключили мандат като член на Управителен съвет на
съответното юридическо лице-постоянен член на АСМБ, без да заемат
позиция в настоящия Управителен съвет.

4. за национални отговорници по професионален и научен обмен – заминаващи и
пристигащи (National Exchange Officers Outgoings & Incomings) (National Officers of
Research Exchange Outgoings & Incomings):
– Сертификат за участие в едно от следните международно събитие на IFMSA –
участие в сесиите на съответните комитети по време на Генерална асамблея
(GA), Европейска Регионална среща (EuRegMe) или участие в PRET
(Professional & Research Exchange Training)
– участие в едно изготвяне на класиране на обмен, удостоверено от съответния
национален отговорник по обмен
– сертификат от две национални срещи на АСМБ, удостоверени с подписа на
председателя на АСМБ и печата на Сдружението,
– удостоверение за участие на едно Общо Събрание на АСМБ
– както и да е заемал поста на Локален отговорник по професионален или научен
обмен (Local Exchange officer/ Local officer on Research Exchange) на едно от
юридическите лица, постоянни членове на АСМБ, или поста на асистент на
NEO/NORE поне в рамките на един мандат към момента на кандидатстването

5. за национален отговорник по медицинско образование (National Ofiicer of Medical
Education), национален отговорник по репродуктивно здраве и СПИН (National Officer
of Reproductive Health and Aids), национален отговорник по човешки права и мир
(National Officer of Human Rights and Peace), национален отговорник по обществено
здраве (National Public Health Officer), секретар, отговорник „връзки с обществеността”:
–    сертификат от 2 национални срещи на АСМБ, удостоверени с подписа на
председателя на АСМБ и печата на Сдружението;
–  сертификат за участие в една среща/обучение на национално ниво; или
международна среща/обучение към International Federation of Medical Students’
Associations/ Alcohol Policy Youth Network в ресора му.
– удостоверение за участие на едно Общо Събрание на АСМБ.

(3) Членовете на Управителния съвет  се избират от Общото събрание с тайно
гласуване с 2/3 мнозинство от присъстващите делегати за срок от 1 (една) година. Ако
за дадена позиция има повече от един кандидат и нито един не събере 2/3 мнозинство
от присъстващите делегати, общият брой кандидати минус един, с най-много гласове
от първото гласуване, минава за следващо гласуване. Процедурата се повтаря до
оставяне на 1 кандидат, който се избира с 2/3 мнозинство. При невъзможност за
събиране на 2/3 мнозинство, позицията остава вакантна.
(4)Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани на същата длъжност
само за още един мандат.
(5)  Управителният съвет заседава най-малко шест пъти в годината. Заседанията на
Управителен съвет се свиква от председателя или от заместник – председателя чрез
изпращане на  официално съобщение до всеки един от Членовете на Управителния
съвет. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителен съвет при писмено
искане на 1/3 от членовете му.
(6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат представлявани на заседанията му
от друг член на Управителния съвет с изрично писмено пълномощно. За присъстващ на
заседанието член се приема и такъв, с който има двустранна телефонна или друга
комуникационна връзка, позволяваща пълноценното му участие в обсъжданията и
вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от
председателстващия заседанието.
(7) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от председателя, а в негово
отсъствие – от заместник – председателя. Управителният съвет може да взема решения,
ако на заседанието му присъстват повече от ½ от неговите членове. Решенията се
вземат с мнозинство повече от ½  от присъстващите членове с явно гласуване, освен

ако законът или уставът предвиждат друго.  При равенство на гласовете на
присъстващите членове, Председателят на Управителния съвет има решаващ глас.
(8) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание,
ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това
от всички членове на Управителния съвет.
(9) при липса на избран член на Управителен съвет, при липса на кандидатура за
длъжност към Управителен съвет след проведено Общо събрание или при постъпила
оставка на член от Управителен съвет, в срок от 1 месец от настъпването на съответно
събитие, Управителен съвет приема кандидатури за временно-изпълняващ длъжността
член на Управителен съвет, който има съвещателен глас и бива избран от Управителен
съвет. При избора му, Управителен съвет на АСМБ се ръководи от критериите,
заложени в Устава в чл. 21. В случай, че нито един от кандидатите не отговаря на
критериите, заложени в настоящия устав за заемане на съответната длъжност,
Управителният съвет допуска всички обявени кандидатури за гласуване.
Чл.22.(1) Управителният съвет:
1. представлява сдружението чрез председателя си или заместник – председателя си, или
от друг негов член въз основа на изрично писмено пълномощно, дадено му от
председателя или заместник председателя;
2. ръководи текущата дейност на АСМБ;
3. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността на
сдружението пред него;
4. предлага планове и програми за дейността на сдружението;
5. предлага на Общото събрание бюджета, организационната и управленска структура на
сдружението;
6. осъществява връзката и координацията с други сродни организации в страната и
чужбина;
7. изготвя отчета на АСМБ за дейността и изпълнението на бюджета;
8. взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с движимото и
недвижимо имуществото на сдружението;
9. извършва други дейности, които не са от изричната компетентност на други органи на
сдружението.
10. изпълнява задълженията предвидени в настоящия устав.
11. изготвя вътрешен правилник, финансов план-бюджет и годишен работен план за
дейността си не по-късно от един месец след изборът им от Общо Събрание.
(2) Председателят:
1. представлява АСМБ пред трети лица;
2. осъществява и координира ежедневната дейност на сдружението;
3. установява отношения с държавни органи, местни органи, неправителствени
организации и потенциални донори;
4. управлява и се разпорежда с банковите сметки на сдружението;
5. ръководи заседанията на Управителния съвет;
6. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на
Сдружението;

7. подготвя вътрешните актове на АСМБ и ги представя за приемане от Общото събрание
или от Управителния съвет;
8. подготвя обобщен отчет за дейността на Управителния съвет и го представя за
одобрение пред Общото събрание.
(3) Заместник – председателят:
1. представлява АСМБ пред трети лица;
2. осъществява и координира ежедневната дейност на Сдружението;
3. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи
дейността на Сдружението;
4. установява отношения с държавни органи, местни органи, неправителствени
организации и потенциални донори;
5. управлява и се разпорежда с банковите сметки на сдружението;
в отсъствието на Председателя свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
6. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на
Сдружението;
7. подготвя вътрешните актове на АСМБ и ги представя за приемане от Общото събрание
или от Управителния съвет;
8. подготвя отчети, изисквани от Управителния съвет или от трети лица;
9. отчита дейността си пред Общото събрание, а при поискване и пред Управителния
съвет;
10. изпълнява други възложени му от Общото събрание и от Управителния съвет
задължения.
(4) Заместник – председателят по международни дейности:
1. развива стратегията за външно представяне на сдружението пред трети лица, като е
отговорен за дейността в чужбина. Работи съвместно с Председателя, Зам.-
председателя и Отговорника „Връзки с обществеността“ при изготвяне на цялостната
стратегия за развитие на външното представяне.
2. представлява сдружението пред трети лица от чужбина и подържа контактите в
съдействие със съответните членове на Управителен съвет – националните
отговорници.
3. информира членовете на Сдружението за събития и възможности, провеждани на
международно ниво.
4. отговаря за подготовката на делегациите на сдружението при срещи, провеждани на
международно ниво.
5. докладва редовно външната дейност на сдружението.
6. координира установяването на контакти с нови партньори в чужбина и други
структури, организиращи дейността си на международно ниво.
7. съдейства на Отговорника „Връзки с обществеността“ при неговите дейности, като
предоставя информация и материали, необходими за външното представителство на
организацията.
(5)Секретарят:
1. води протоколите от заседанията на Управителния съвет и на Общото събрание;
2. информира Съвета по Контрол и качество за текущата дейност на Управителния съвет;
3. отговаря за надлежното изготвяне на документите, изходящи от сдружението, и ги
съхранява;
4. изготвя отчета на Управителния съвет и другите материали за провеждане на Общото
събрание

5. координира взаимоотношенията на АСМБ със сходни организации в страната и
чужбина;
6. издава членските карти на членовете на сдружението;
7. обработва и докладва на Управителния съвет постъпилите от членовете молби,
предложения и възражения.
(6)Отговорник „връзки с обществеността”:
1. представлява сдружението при осъществяване на контакт с медиите;
2. изработва стратегия за популяризиране дейността на сдружението пред
обществеността;
3. изработва проектите за промоционални материали.
(7) Всеки от членовете на Управителния съвет представя отчет за дейността си най-
малко 14 (четиринадесет) дни преди Общото събрание. Отчетът се оповестява пред
Общо събрание в писмен, електронен вид.
(Изменен на ОС на 24.11.2018г.) Чл. 23.(1) Съветът по Контрол и Качество (СКК) се
състои от един представител от всяко юридическо лице – постоянен член на АСМБ.
(2) Членовете на Съвета по Контрол и Качество се избират от Общото събрание заедно
с тайно гласуване с мнозинство 2/3 от присъстващите за срок от 1 (един) мандат. За
членове на Съвета по Контрол и Качество могат да се предлагат единствено лица,
покриващи поне едно от следните изисквания:
1. Да са приключили мандат като член на Управителен съвет на АСМБ.
2. Да са приключили мандат като член на Управителен съвет на съответното юридическо
лице-постоянен член на АСМБ, без да заемат позиция в настоящия Управителен
съвет
(3) Съветът по Контрол и Качество заседава най-малко два пъти на всяко тримесечие
от мандата си и се свиква от всеки от членовете му. Заседания могат да бъдат свикани
също така по писмено искане на член на Управителен съвет на АСМБ и по искане на
физическо лице-член на юридическо лице-постоянен член на АСМБ.
(4) Членовете на Съвета по Контрол и Качество могат да бъдат представлявани на
заседанията му от друг член на Съвета по Контрол и Качество с изрично писмено
пълномощно. За присъстващ на заседанието член се приема и такъв, с който има
двустранна телефонна или друга комуникационна връзка, позволяваща пълноценното
му участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на такъв член се
удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(5) Съветът по Контрол и Качество може да взема решения, ако на заседанието му
присъстват 2/3 от неговите членове. Решенията се вземат с мнозинство 2/3  от
присъстващите членове с явно гласуване, освен ако законът или уставът предвиждат
друго. Решенията относно санкции на член на Управителен съвет  на АСМБ се взимат с
пълно мнозинство на заседания, на които присъстват всички членове на Съвет по
Контрол и Качество ( СКК).

(6) Съветът по Контрол и Качество може да вземе решение и без да бъде провеждано
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и
възражения за това от всички членове на Съвета по Контрол и Качество.
Чл.24.(1) Съветът по Контрол и Качество изпълнява следните функции:
1. контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и спазването на устава на
сдружението от членовете му;
2. упражнява цялостен надзор върху финансово-стопанската дейност на сдружението;
3. контролира работата на Управителния съвет като анализира и предприема
необходимите действия във връзка с постъпили заявления и възражения от членовете
на сдружението, при констатирани нарушения има право да предприема действие
според настоящия член.
4. осъществява съветна функция при всякакви ситуации, свързани с дейността на АСМБ
на всяко лице – член на Управителен съвет , физическо лице – член на АСМБ, както и
юридически лица – постоянни членове на АСМБ.
5. осъществява качествена функция като използва социологически и други методи, като
предоставя информацията анализирана от Съвет по Контрол и Качество на действащия
Управителен съвет .
6. изготвя и предоставя отчет за дейността си пред Общото събрание.
7. свиква Общото събрание при констатирани незаконосъобразни или противоуставни
актове или действия на Управителния съвет;
(2) При констатирано нарушение Съвет по Контрол и Качество предприема следните
действия:
1. При първо нарушение се изпраща писмено предупреждение до съответното лице или
лица, членове на Управителен Съвет.
2. При второ нарушение освен писмено предупреждение, Съвет по Контрол и Качество
отнема правото на вот на съответното лице или лица, член/ове на Управителен съвет
при заседания на Управителен Съвет за определен период.
3. При трето нарушение Съвет по Контрол и Качество отнема правомощията на член на
Управителен Съвет до следващо Общо Събрание, което се произнася по въпроса.
Раздел VII. ДОКУМЕНТИ НА АСМБ
Чл.25. (1) Документите на АСМБ, изготвяни при встъпване в правоотношения с трети
лица, се подписват от председателя или заместник-председателя, или друг член на
Управителния съвет, упълномощен за това с изрично писмено пълномощно.
Съдържанието им се удостоверява с печата на сдружението, като в тях се посочват
наименованието, седалището, адреса, данните за регистрацията на сдружението и
БУЛСТАТ.
(2) Документите, свързани с управлението и разпореждането с банковите сметки
на сдружението, се подписват от председателя или заместник – председателя на
Управителния съвет на сдружението и се подпечатват.
Раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.26. АСМБ се прекратява:
1. с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички членове на АСМБ;

2. по решение на окръжния съд по седалището на сдружението в предвидените от закона
случаи.
Чл.27.(1) Ликвидацията се извършва по предвидения от закона ред.
(2) При ликвидация на сдружението имуществото му преминава по- равно в
отделните юридически лица- постоянни членове на АСМБ.
Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. Въпросите, неуредени с настоящия устав и актовете на Общото събрание, се
уреждат от действащото гражданско законодателство.
Чл.29. Настоящият устав е приет на Учредително събрание на АСМБ, състояло се на
19.11.2001 г. и е изменен на Общо събрание на сдружението, проведено на 12.12.2002
г., 11.12.2003 г. 06.07.2005 г., на 3.11. 2006 г., на 23.11.2007 г., на 27.11.2008 г., на
29.07.2011, на 17.12.2011, на 13.04.2013 г., на 05.04.2014 г., на 21.03.2015 г., на
26.11.2016г. , на 24.11.2018г.