Presentation-Template-BG-Slide-2

Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ) е самостоятелна, независима, неполитическа, неправителствена организация на студентите по медицина в България. Асоциацията е създадена на 03.03.1990 година и е една от най-големите младежки неправителствени организации в България. АСМБ е спечелила признанието и на Българския Лекарски Съюз като официален форум на студентите по медицина в България.  В АСМБ са пълноправни членове – АСМБ – София, АСМБ – Софийски Университет, АСМ-Пловдив, АСМБ – Стара Загора, АСМБ – Варна, АСМБ-Бургас и АСМБ-Плевен.

 Целите на организацията са:

  • Обединяване на студентите по медицина в България, независимо от тяхната политическа, религиозна и национална принадлежност с оглед демократизиране на образователния процес във висшите учебни заведения;
  • Подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния статус на студентите медици;
  • Обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на обучението по медицина и координиране на усилията за тяхното решаване;
  • Организиране на международен студентски обмен;
  • Представяне пред държавните органи и обществени организации на социалните проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване;
  • Отстояване на правата и законните интереси на студентите медици;
  • Оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективни инициативи на студентите медици;
  • Подпомагане и финансиране на научни проекти в областта на медицината;
  • Организиране на научни и младежки форуми с международно и национално участие;
  • Организиране и провеждане на кампании и дейности, засягащи превенцията на разпространени и социално значими заболявания самостоятолно и в сътрудничество с други неправителствени организации;

Организацията е пълноправен член на Международната федерация на студентите по медицина – най-голямата студентска организация в света, представляваща 1.5 млн. студенти – медици от 105 страни и партнираща със СЗО, UNESCO, UNICEF, UNFPA (Фонда на ООН за население) и др. АСМБ е съучредител и на Националния Младежки Форум.

Асоциацията допринася за подобряване на квалификацията на студентите по медицина в България чрез опита и допълнителните възможности за професионално развитие, които предоставя.

Реализирайки проекти и работейки в сферата на здравеопазването, АСМБ е социално значима организация със съществена роля в профилактиката и промоцията на общественото здраве. Важна част от дейността на асоциацията е организирането на кампании с обществена насоченост, целящи подобряване здравната култура на населението.

UntitledPresentation-Template-BG-Slide-11