Общо събрание на Асоциация на студентите-медици в България (АСМБ)

Уведомление

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Асоциация на студентите медици в България“ (АСМБ) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 24.11.2018 г. в 8 ч. в 1-ва аудитория на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, ул. Марин Дринов № 55, Варна, при следния дневен ред:

1. изслушване на отчета на членовете на управителния съвет и съвета по контрол и качество за мандат 2017/2018 г.;

2. освобождаване на членовете на управителния съвет и съвета по контрол и качество от отговорност за дейността им през мандата 2017/2018 г.;

3. приемане на промени в устава на сдружението;

4. избор на председател на АСМБ за мандат 2018/2019 г.;

5. избор на управителен съвет на АСМБ за мандат 2018/2019 г.;

6. избор на съвет по контрол и качество на АСМБ за мандат 2018/2019 г.;

7. други.

Поканват се всички членове на АСМБ да участват в общото събрание чрез определените от тях делегати съгласно чл. 19.4 от устава на АСМБ. При липса на кворум на основание чл. 19.3 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се делегати.

 1. Допълнителна информация  
 • Съгласно член 21 от устава на сдружението – кандидатите за членове на Управителен съвет, трябва да обявят своята кандидатура и стратегия за развитие на организацията в срок 14 дни преди общото събрание.
 • Всяка една от кандидатурите трябва да бъде подкрепена от съответния Управителен съвет на кандидата член в съответното юридическо лице постоянен член на АСМБ. За тази цел е изготвена специална форма – Номинация за член на УС,която трябва да се попълни и ДА СЕ ИЗПРАТИ ДО 10.11.2018г., 07:59 ч., с подпис на законен представител и печат на Юридическото лице член на АСМБ – СКАНИРАНО ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на info@amsbulgaria.net и с прикачени допълнителни файлове описани в бланката, отговарящи на Устава на АСМБ. Кандидатите за член на УС – Председатели на съответните Юридически лица ще бъдат номинирани в деня на Общото събрание.
 • Кандидатите за членове на Съвет по контрол и качество се номинират в деня на Общото събрание, като по-време на процедурата, трябва да се попълни форма – Номинация за член на СКК, за по-добра отчетност на Общото събрание.
 • Управителният съвет на АСМБ като орган, по чиято инициатива се свиква Общото събрание на АСМБ и отговорен за спазването на изискванията и подготовката на Общото събрание до деня на общото събрание, се обръща с молба към Юридическите си лица членове, да попълнят и изпратят в срок – ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ ДО 10.11.2018г., 07:59 ч., с подпис на законен представител и печат на Юридическото лице – СКАНИРАНО ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на info@amsbulgaria.net – Форма за регистрация на делегати

Приложение към формата за регистрация на делегати за Общо събрание:

 1. Актуално състояние на Сдружението
 2. Актуален устав на Сдружението, подписан и заверен от председателя на Сдружението
 3. Актуален списъчен състав на Сдружението към момента, подписан и заверен от председателя на Сдружението
 4. Протокол от заседание на Управителен съвет за избора на делегати съгласно устава на АСМБ и подкрепа на кандидатите за членове на Управителен съвет на АСМБ за мандат 2018/2019, подписан и заверен от законния представител на Сдружението и Управителен съвет
 • Управителният съвет на АСМБ като орган, по чиято инициатива се свиква общото събрание на АСМБ и отговорен за спазването на изискванията и подготовката на Общото събрание до деня на общото събрание, се обръща с молба към Юридическите си лица членове,както и техните членове, респективно членове на АСМБ, да попълнят и изпратят в срок – ФОРМА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА АСМБ – ДА СЕ ИЗПРАТЯТ ДО 10.11.2018г., 07:59 ч.ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на info@amsbulgaria.net Форма за предложения за промени в устава
 • В деня на Общото събрание, за да удостоверите правото си на членство, респективно правото си на делегати, законният представител трябва да представи входираните  документи на хартиен носител с подписи и печат.

   

 

Author Info

president

No Comments

Post a Comment