Регистрацията за August General Assembly Meeting 2018 Montreal, Canada е вече отворена

Побързайте да се регистрирате!

„Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина“ (IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдружение на студентите по медицина. Тя е основана през май 1951 г. и в момента има 136 национални членски организации от 127 страни на шест континента. През август 1993, АСМБ е приета за кандидат – член. След едногодишен изпитателен срок е приета за пълноправен член по време на 44-та Генерална асамблея на IFMSA.

Генералните Асамблeи са две – през март и през август месец. Августовската Генерална Асамблея през 2018г.  ще бъде в Монреал, Канада – едно райско кътче, което си заслужава да бъде посетено  от 02 дo 08. август 2018 година.

Всеки активен студент по медицина, член на едно от шестте АСМБ-та в България, има право да кандидатства и да бъде избран за делегат, представляващ АСМБ на международно ниво.

За да бъдеш, един от делегати на Генералната Асамблея трябва да отговаряш на следните изисквания:

 • да си член на АСМБ;
 • да си бил активен член на АСМБ или някое от АСМБтата;
 • да имаш амбицията да се развиваш, както на Национално, така и на международно ниво;
 • да си посетил поне 2  Национални Срещи на АСМБ;
 • да нямаш наказания след посещение на предишни международни събития от името на АСМБ.
 • кандидатурата ти да е подкрепена от Управителния Съвет на Юридическото лице, член на АСМБ;

Линк за регистрация: https://goo.gl/forms/FZKcBm8drSMZ7hoL2

Краен срок за кандидатстване – 16.03.2018 23:59 GMT+2 (Bulgaria time zone)


Dear AMSBians,

It is the time of the year to call for a delegation to attend the August Meeting 2018 of the International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA).

The International Federation of Medical Students“ (IFMSA) is a nonprofit organization representing the Associations of Medical Students all over the world. It was founded in May 1951 and currently has 136 national member organizations from 127 countries on six continents. In August 1993, AMSB was accepted as a candidate – member. After a one-year probation period it was accepted as a full member at the 44th General Assembly of IFMSA. General Assemblies are two per year – in March and in August. The August General Assembly in 2018 will be in Montreal, Canada – a paradise that deserves to be visited by 2nd till 8th of August 2018. 

To apply as a delegate for AMSB  please follow this link:  https://goo.gl/forms/FZKcBm8drSMZ7hoL2  

Deadline: 16.03.2018 23:59 GMT+2 (Bulgaria time zone)

Any active medical student, a member of one of the six Local AMSBs has the right to apply for and to be elected as a delegate representing AMSB internationally.
To be one of the delegates to the GA, you must meet the following requirements:

 • Being an active member of AMSB;
 • To have the ambition to develop, both at national and international level;
 • To have visited at least two National Meeting of AMSB;
 • Have no penalties after visiting previous international events on behalf of AMSB
 • Your candidacy has to be supported by the Local Board of AMSB

 

 

 

Author Info

president

No Comments

Post a Comment