Втори кол за 73-та МГА на IFMSA

Уважаеми членове на AMSB,

С този формуляр кандидатствате за място в делегацията за 73-то Общо събрание през мартна Международната федерация на асоциацията на студентите по медицина (IFMSA) в Кито, Еквадор.

Срещата ще се проведе ЛИЧНО от 1 до 7 март 2024 г. Всеки активен студент по медицина, който е член на един от седемте местни комитета на AMSB, е добре дошъл да кандидатства като делегат, който да представлява AMSB на това международно събитие.В допълнение към статута на член ТРЯБВА да бъдат изпълнени следните критерии:

 • Активен член на АСМБ;
 • Имащи амбиция за развитие на национално и/или международно ниво;
 • Посещение на ПОНЕ една Национална среща на АСМБ;
 • Без наказания след посещение на предишни международни събития от името на AMSB.

За втората покана можете да кандидатствате за:

 • Президентски сесии -1 място-
 • SCOME сесии – 2 места-
 • SCOPH сесии – 1 място-
 • SCORP сесии – 2 места-
 • SCORE сесии – 1 място-
 • SCORA сесии – 2 места

Срещата е на английски език, затова моля попълнете формата на английски език.

Кандидатури на български език НЯМА да бъдат разглеждани.

Краен срок: 22.12.2023 г., 23:59 GMT+2

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с мен тук: President.ambulgaria@gmail.com

~ EN ~

Dear AMSB Member,With this form you are applying for a place on the delegation for the 73rd General Assembly in Marchof the International Federation of Medical Students Association (IFMSA) in Quito, Ecuador.

The meeting will be held IN PERSON from March 1 to 7, 2024.Any active medical student who is a member of one of the seven local AMSB committees is welcome to apply as a delegate to represent the AMSB at this international event. In addition to a member’s bylaws, the following criteria MUST be met:

 • Active member of ASMB;
 • Having an ambition for development at the national and/or international level;
 • Attending AT LEAST one National meeting of ASMB;
 • No penalties after attending previous international events on behalf of AMSB.

For the second invitation, you can apply for:

 • Presidential Sessions – 1 place
 • SCOME sessions – 2 places
 • SCOPH sessions – 1 place
 • SCORP sessions – 2 places
 • SCORE sessions – 1 place
 • SCORA sessions – 2 places

The meeting is in English, so please fill in the forms in English.

Applications in Bulgarian will NOT be considered.

Deadline: 22.12.2023, 23:59 GMT+2

If you have any questions, don’t hesitate to contact me here: president.ambulgaria@gmail.com

Author Info

president

No Comments

Post a Comment