Стратегия относно включването на стажант-лекарите, стажант-медицинските сестри, студенти по медицина и сестрински грижи в борбата с COVID-19 на територията на Република България

СТАНОВИЩЕ
От
Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ)
Стратегия относно включването на стажант-лекарите, стажант-медицинските сестри, студенти по медицина и сестрински грижи в борбата с COVID-19 на територията на Република България

Във връзка с апела на министъра на здравеопазването проф. Ангелов за включване на студентите от последните курсове на обучение, както и стажант – лекарите, в овладяване на пандемията, национален управителен съвет на Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ) проведе анкета в периода 24.10 – 31.10.2020 г., която обхвана студентите по медицина и стажант-лекарите от Медицинските факултети в МУ – София, Софийски университет, МУ – Пловдив, МУ – Варна, МУ – Плевен, Медицински факултет към Тракийски университет в Стара Загора и Медицински факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.

Анкетата имаше за цел да проучи два въпроса – мнението на студентите за провеждащото се обучение от началото на епидемичната обстановка и нагласата им да извършват трудова дейност в COVID-19 и в не COVID-19 отделения. Получихме 639 отговора от студенти от всички курсове и всички медицински факултети в страната.(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 67% от тях заявяват, че биха се включили активно в борбата с пандемията.

На базата на проведената анкета сред студентите по медицина на територията на Република България, Асоциацията на студентите – медици в България (АСМБ) изразява становището, че включването на студентите по медицина в борбата с новия коронавирус е необходимо да бъде координирано в национален мащаб чрез приемането за изпълнение на следните мерки съвместно с Министерство на здравеопазването.
След резюмиране на отговорите от анкетата, представяме основните изисквания, които студентите са посочили:

 1. Необходимо е създаването на централизиран към Министерството на здравеопазването национален регистър, който да получава информация от всичките области в страната за възникналите липси/необходимости на човешки ресурси в болници, клиники, РЗИ и други обекти свързани с борбата с COVID-19.
  Създаването на подобен централизиран регистър би съкратило времето за намиране на кадри от страна на болниците и би улеснил процеса по кандидатстване от страна на студентите, които желаят да извършват трудова дейност в COVID-19 и в не COVID-19 отделения. По този начин по-малките лечебни заведения ще имат достъп до същия брой кандидати като по-големите, което би решило сериозен кадрови дефицит.
  Регистърът следва да бъде част от официалния сайт на Министерство на здравеопазването като има секция – формуляр за вписване на студенти и такъв за лечебни заведения.
  От една страна в регистъра могат да се записват стажант-лекарите, стажант-медицинските сестри, студенти по медицина, парамедици със своите имена, имейл, телефон, година на дипломиране, място на временно пребиваване и постоянен адрес (необходим е за евентуално командироване).
  От друга страна лечебните заведение трябва да посочат своите нужди – брой, експертиза (лекар, медицинска сестра, санитар, служител на РЗИ и други) работен график, щат с оглед подходящо запълване на местата.
  Студентското общество е готово да предостави административни кадри, които да работят заедно с Министерство на здравеопазването за изпълнението на оперативни задачи свързани със създаването и администрирането на националния регистър на студентите, желаещи да извършват трудова дейност в COVID-19 и в не COVID-19 отделения.
 2. Сключване на договор за работа между болниците и студентите с цел гарантиране получаване на полагащото се възнаграждение.
  Във връзка с извънредните условия на работа и високия риск за здравето на студентите, който те поемат, им се полага съответната финансова компенсация за извършената дейност. За голяма част от попълнилите анкетата сключването на трудов договор означава финансово възнаграждение за работа на първа линия с COVID-19. Признаването на трудов стаж (граждански договор) е основен мотивиращ фактор. При назначаването на студент трябва неговият работен график да бъде съобразен с учебния, с оглед на паралелно протичащото дистанционно обучение или признаван за учебна дейност.
 3. Дефиниране на задълженията на студентите, желаещи да извършват трудова дейност в COVID-19 и в не COVID-19 отделения.ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  Предвид интереса на студенти от различни курсове и стажант-лекари, дейностите, които те ще изпълняват следва да бъдат съобразени с тяхната теоретична и практическа подготовка. Студентите да бъдат обучавани в спецификата на изискваните от тях задачи в началото на тяхното включване. Възможно е студентите, желаещи да извършват трудова дейност в COVID-19 и в не COVID-19 отделения да заменят медицински персонал от отделенията, които не са специализирани COVID-19 отделения, като по този начин се освобождава кадрови ресурс за COVID-19 отделенията.
 4. Обучение на студентите, желаещи да извършват трудова дейност в COVID-19 и в не COVID-19 отделения.
  46% са от анкетираните са посочили липсата на обучение като основна причина да не желаят да извършват трудова дейност в COVID-19 и в не COVID-19 отделения. Това показва голямата нужда от адекватно и качествено обучаване на студентите, желаещи да извършват трудова дейност в COVID-19 и в не COVID-19 отделения – кратко теоретично обучение преди встъпването им в длъжност относно COVID-19 и правилата на безопасност и подробно практично обучение за спецификите на техните задължения и на отделението.
 5. Осигуряване на необходимата работна безопасност.
  С оглед на отговорите от анкетата, редовният скрининг и наличието на лични предпазни средства са друг основен мотивиращ фактор, който би предразположил студентите да се включат. Спазването на тези условия е наложително с цел запазване здравето на работещите в болницата, както и на пациентите.
 6. Зачитане на извършената работа като държавен стаж и учебна дейност.
  Предвид спецификата на създалата се ситуация и невъзможността за провеждане на присъствено обучение, времето, в което всички желаещи да извършват трудова дейност в COVID-19 и в не COVID-19 отделения (студенти, специализанти и докторанти), участващи в кампанията по ограничаване и обгрижване на пациенти, съмнителни или носители на COVID-19, да се зачита като учебна заетост. Извършването на трудова дейност в COVID-19 и в не COVID-19 отделения да не е задължителен критерий за отчитане на учебна дейност.
 7. Осигуряване на законен канал за сигнализиране на нередности.
  Проведената анкета показа, че студентите и стажант – лекарите имат основателни притеснения относно работата им като желаещи да извършват трудова дейност в COVID-19 и в не COVID-19 отделения, които ги възпират от това да се запишат. Министерството на здравеопазването да осигури законен канал, по който студентите, желаещи да извършват трудова дейност в COVID-19 и в не COVID-19 отделения да подават сигнал, ако се нарушават тяхната безопасност и условия на труд.

Предвид недостига на медицински специалисти и възможността за попълване на този недостиг от студенти-медици, апелираме техните изисквания да бъдат чути и към тях да се подходи с нужното разбиране и уважение. Изпълняването на тези условия ще гарантира по-голям интерес от страна на студентите, които ще имат значим принос в общите усилия за справяне с пандемията от COVID-19.

03.11.2020 г.
гр.София

С уважение: Йолин Дончева, председател

Работна група към Национален управителен съвет на АСМБ:

Йолин Дончева – МУ-Пловдив, шести курс

Теодора Делчева – МУ-София, пети курс

Диян Ганев – МУ-София, шести курс

Явор Йорданов – МУ-София, трети курс

Емилия Григорова – МУ-София, пети курс

Александра Стоянова – МУ-Пловдив, шести курс

Author Info

PR

Comment ( 1 )

 • Pencho Kehayaminchev

  Здравейте АСМБ-ейци,
  Поздравявам Ви за изразеното становище!
  И анкетата и консолидацията в рамките на АСМБ….
  НО, от моя гледна точка има още нещо,
  Проблемите, които всеки от вас лично и цялата система на здравеопазване се коренят много по-дълбоко. Така се случи че Covid-19 ги разкрива пред обществото.
  Каквито и решение да се вземат сега във връзка с Covid 19 те няма да решат проблемите които имаме. А те са значими. Ако не беше така, повече от вас щяха да си остават да живеят и работят в България.
  Вие сами ще направите това което смятате за най-добро за колегите си.
  Аз ви пиша, какво бих направил аз, ако можех да бъда на ваше място.
  1. Бих направил кратък списък с проблемите, които имате като студенти по медицина и млади лекари – мислете в посока качество на обучението, стажове, материална база, условия за специализация и заплащане; (бъдете максимално кратки)
  2. Бих подготвил обръщение към обществото – което да включва описаните проблеми. То трябва да бъде официално от АСМБ и подписано от председател (а може и от упр. Съвет или председатели на клонове.)
  NB! Помислете каква форма на протест сте готови да организирате – пример, носене на лента с АСМБ + протест на ръката, и опишете че ако не бъдете чути сте готови на други форми на протест. Та това че голяма част от вас заминава за чужбина не е ли протест!!!
  2.1. Това обръщение изпратете към медиите – опишете че се адресирате към тях, защото не срещата разбиране от министерство по здравеопазването (така или иначе такова няма да има)
  2.2. Изпратете го и към вашите членове, с апел да го популяризират в соц. Мрежи.
  2.3. Изпратете го към министерство на здравеопазването и ако имате смелост и към ваши преподаватели и директори на болници – повярвайте те ще ви подкрепят защото имат нужда от вас.
  2.4. И накрая – подгответе се за интервюта. Такива ще има. Ако искате, ще ви помогна за да ви поканят.
  2.5. Привлечете към вас някои от бившите ви членове, които вече са се дипломирали, имате чудесни примери, те могат да са много полезни точно когато дойде време за интервюта.
  Бъдете достатъчно кратки и използвайте език и термини, които да бъдат разбираеми за журналисти и население, не само за медиците.
  Знаете, че не съм единствен аз, който ви подкрепям, но ако почувствате, че имате нужда от помощ и подкрепа, било то административна или каквато и да е друга (дори и финансова) може да разчитате.
  Ваш искрен приятел,
  Пенчо Кехаяминчев

Post a Comment