Стигматизация на хора с психични заболявания – Stigmatization on people with mental health disorders

В днешно време пациентите на психиатричните отделения, след своето лечение, излизайки лице в лице със забързания живот на едно „модерно“ общество, често се сблъскват с неодобрение, неразбиране и дори отхвърляне. Проблемът със стигматизацията на хора с психични проблеми започва все повече да навлиза сред медицинското съсловие, с цел подобряване качеството на живот.
Ние, от Асоциация на студентите – медици в България, заставаме зад проблема. Вече активно работим по въпроса чрез провеждането на анкета, съдържаща 36 въпроса, провела се досега сред група от 40 пациенти с установена диагноза, такива, които вече са в ремисия или към момента са част от програма за психосоциална рехабилитация към някой от дневните центрове в страната. Успоредно с тази анкета, до сега е проведена и анкета за здрави контроли съдържаща 11 въпроса за това какво е тяхното мнение за хората с психични разстройства. Нашата цел е да достигнем до максимален брой хора. Събраните данни ще бъдат използвани за подобряване на услугите и подобряване на обществените политики за хора с психични разстройства в България.

По време на 71- вата Генерална асамблея на СЗО в Женева ще имаме възможността да се застъпим за по-добри политики с помощта на проекта “ Разбиране на стигматизацията на хора с психични заболявания“.

За да успеем да осъществим нашата цел имаме нужда от активни студенти по медицина от всеки Медицински факултет в страната, които имат желанието и времето да провеждат анкетата сред пациентите.

Форма за кандидатстване

Срок до 16.04.2018

Ще бъдат избрани 5 студенти – сътрудници от всеки Медицински факултет, които ще работят заедно в екип за обработка на данните.

Nowadays, patients of psychiatry wards, after their treatment, are often being disapproved, misunderstood and even rejected upon meeting the fast-paced life of a „modern“ society. In order to improve the quality of life, the issue with the stigmatization on people with mental health disorders is becoming more often part of the medical professionals circle.

We, the Association of Medical Students in Bulgaria, are standing behind this issue. We are actively working on it as we have created a 36-questions poll that has so far been ran among a group of 40 patients either with established diagnosis, currently in remission or patients already part of a psychosocial rehabilitation program in one of the daily centers in our country.
Alongside this poll, a control group survey has been ran containing 11 questions, concerning their opinion to people with mental health disorders. The data observed will be used to improve the services and public policies to people with various mental health disorders in Bulgaria.

During the 71st World Health Assembly, we will have a chance to advocate for better policies with the project “Understanding the Impact of Stigmatization on People with Mental Disorders in Bulgaria”.

To achieve this goal, we need medical students from every Medical Faculty in Bulgaria, who have the ability and wish for making an survey among the patients.

You can apply by clicking the link and fulfilling this form

Deadline – 16.04.2018

5 students from every Medical faculty will be chosen to work together as a team and to process the data.

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment