Асоциацията на студентите медици в България – гр. Стара Загора (АСМБ – Стара Загора) е доброволна, независима и неполитическа организация на студентите по медицина с нестопанска цел. Член е на Асоциацията на студентите медици- България (АСМБ), International Federation of Medical Students` Associations (IFMSA) и European Medical Students` Association. Създадена е на 29.02.2000г., като членовете са студенти по медицина, обучаващи се в Медицински факултет – Стара Загора при Тракийски университет. 

Управителният съвет на АСМБ- Стара Загора се състои от председател, заместник-председател, секретар, както и човек, отговарящ за връзките с обществеността – PR.  АСМБ – Стара Загора е изградена от няколко комитета, всеки от които развива своята дейност в тесен контакт с останалите- Медицинско образование, Обществено здраве, Репродуктивно здраве, Професионален обмен, Научен обмен и Човешки права и мир, като всеки комитет има отговорник, който също взема участие в Управителния съвет на сдружението.

Основните цели на АСМБ – Стара Загора са:

/1/ Обединяване на студентите медици независимо от тяхната политическа, религиозна и национална принадлежност за демократизация на образователния процес във висшите учебни заведения.

/2/ Издигане на професионалната квалификация и социалния статус на студентите медици в съответствие с международните стандарти и тяхното непрекъснато актуализиране.

/3/ Подпомагане на обмяната на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на образованието във висшите учебни заведения и координиране на усилията за тяхното решаване.

/4/ Да представи пред съответните държавни и обществени органи и организации учебно-методичните и социално-битовите проблеми на студентите медици и да настоява за тяхното решаване.

/5/ Да защитава и отстоява интересите и правата на студентите медици, произтичащи от Конституцията на Република България, законите и международните договори, подписани от България.

През последните години АСМБ – Стара Загора и неговите членове с удоволствие осъществяват разнообразни кампании, сред които:

– Teddy Bear Hospital – кампания, изразяваща се в ”лекарски преглед” на играчки, чиято цел е да покаже на децата, че няма причина да се страхуват от посещението при лекар;
– Анти-СПИН кампания – кампания, която е посветена предимно на превенцията от полово предавани болести;
– Информационни лекции със специалисти в различни сфери на медицината, както и конкурси, имащи за цел да повишат информираността за конкретни проблеми, а също и да събудят интерес у хората, и много други кампании.