Общо Събрание на Асоциация на студентите-медици в България (АСМБ)

Уведомление

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Асоциация на студентите-медици в България“ (АСМБ) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 20.05.2023 г. в 9 ч. в онлайн платформата Discord, при следния дневен ред:

1.      Изслушване и приемане на Годишен финансов отчет

2.      Приемане на промени в устава на сдружението

3.      Други.

Канят се всички членове на АСМБ да участват в общото събрание чрез определените от тях делегати съгласно чл. 19.4 от устава на АСМБ. При липса на кворум на основание чл. 19.3 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се делегати.

Допълнителна информация 

Управителният съвет на АСМБ като орган, по чиято инициатива се свиква Общото събрание на АСМБ и отговорен за спазването на изискванията и подготовката на Общото събрание до деня на общото събрание, се обръща с молба към Юридическите си лица членове, да попълнят и изпратят в срок – ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ ДО 14.05.2023 г., 18:59 ч., с подпис на законен представител и печат на Юридическото лице – СКАНИРАНО ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на info@amsbulgaria.net

 Форма за регистрация на делегати

Приложение към формата за регистрация на делегати за Общо събрание:

1.      Управителният съвет на АСМБ като орган, по чиято инициатива се свиква общото събрание на АСМБ и отговорен за спазването на изискванията и подготовката на Общото събрание до деня на общото събрание, се обръща с молба към Юридическите си лица членове, както и техните членове, респективно членове на АСМБ, да попълнят и изпратят в срок –  ФОРМА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА АСМБ – ДА СЕ ИЗПРАТЯТ ДО 14.05.2023 г., 18:59 ч. по ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на info@amsbulgaria.net

 Форма за предложения за промени в устава

2.      В деня на Общото събрание, за да удостоверите правото си на членство, респективно правото си на делегати, законният представител трябва да представи входираните  документи на хартиен носител с подписи и печат.

Author Info

PR

No Comments

Post a Comment