Общо събрание на Асоциация на студените-медици в България

УВЕДОМЛЕНИЕ

1.Дневен ред

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Асоциация на студентите -медици в България“ (АСМБ), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 21.03.2015 г. (събота) в 09.00 ч. в 4та аудитория на Медицински университет – Пловдив, бул. Васил Априлов 15А.
При следния дневен ред:
1. Приемане на промени в устава на сдружението;
2.Изслушване отчета на членовете на управителен и контролен съвет за мандат 2014/2015год. ;
2. Освобождаване членовете на управителен и контролен съвет от отговорност за дейността им през мандата 2014/2015 год. ;
3. Избор на Управителен Съвет на АСМБ ;
5. Избор на Контролен Съвет на АСМБ;
6. Стратегия за развитие на АСМБ;
7. Работен план на АСМБ за 2015/2016;
8. Други.
Поканват се всички членове на АСМБ да участват в общото събрание чрез определените от тях делегати съгласно чл. 19.4 от устава на АСМБ. При липса на кворум на основание чл. 19.3 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се делегати.

2.Допълнителна информация
по член 21 от устава на сдружението – кандидатите за членове на Управителен съвет, трябва да обявят своята кандидатура и стратегия за развитие на организацията в срок 14 дни преди общото събрание. Всяка една от кандидатурите трябва да бъде подкрепена от съответния Управителен съвет на кандидата член в съответното юридическо лице постоянен член на АСМБ. За тази цел е изготвена специална форма – Nominacia_US, която трябва да се попълни и ДА СЕ ИЗПРАТИ ДО 06.03.2015г., 23.59 ч., с подпис на законен представител и печат на Юридическото лице член на АСМБ – СКАНИРАНО ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на info@amsbulgaria.net и с прикачени допълнителни файлове описани в бланката. Кандидатите за член на УС – Председатели на съответните Юридически лица ще бъдат номинирани в деня на Общото събрание.
кандидатите за членове на Контролен съвет се номинират в деня на Общото събрание, като по-време на процедурата, трябва да се попълни форма – „Nominacia_КS“, за по-добра отчетност на Общото събрание.
– Управителеният съвет на АСМБ като орган, по чиято инициатива се свиква общото събрание на АСМБ и отговорен за спазването на изискванията и подготовката на Общото събрание до деня на общото събрание, се обръща с молба към Юридическите си лица членове, да попълнят и изпратят в срок – ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ ДО 06.03.2015г., 23.59 ч., с подпис на законен представител и печат на Юридическото лице – СКАНИРАНО ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на info@amsbulgaria.net (документ – FORMA).
– Управителеният съвет на АСМБ като орган, по чиято инициатива се свиква общото събрание на АСМБ и отговорен за спазването на изискванията и подготовката на Общото събрание до деня на общото събрание, се обръща с молба към Юридическите си лица членове, както и към техните членове, респективно членове на АСМБ, да попълнят и изпратят в срок – ФОРМА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА АСМБ – ДА СЕ ИЗПРАТИ ДО 06.03.2015г., 23.59 ч. ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на info@amsbulgaria.net
– В деня на Общото събрание, за да удостоверят правото си на членство, респективно правото си на делегати, законните представители на Юридическите членки на АСМБ, трябва да предоставят следните документи : актуално състояние на сдружението, устав на сдружението и списък с членове, посочените документи трябва да се изпратят и на ел. пощата : info@amsbulgaria.net
– При отсъствие на законния представител на Юридическото лице, неговите делегати нямат право на глас на Общото събрание, освен ако даден делегат не е нотариално упълномощен. За пълномощни може да използвате формите –„Пълномощно делегат и председател.“ Всяко едно от пълномощните трябва да е нотариално заверено, за да се признае от Общото събрание и да бъде валидно.

Author Info

president

No Comments

Post a Comment