Общо събрание на Асоциация на студените-медици в България

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

1.Дневен ред

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Асоциация на студентите -медици в България“ (АСМБ), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 26.11.2016 г. (събота) в 09.00 ч. в Университетска Болница Лозенец, ул. Козяк №1, гр. София

При следния дневен ред:

  1. Изслушване отчета на членовете на управителен съвет и  съвета за контрол и качество за мандат 2015/2016год. ;
  2. Освобождаване членовете на управителен съвет и съвета по контрол и качество  от отговорност за дейността им през мандата 2015/2016 год. ;
  3. Приемане на промени в устава на сдружението;
  4. Избор на Председател и Управителен Съвет на АСМБ за мандат 2016/2017г. ;
  5. Избор на Съвет по контрол и качество на АСМБ за мандат 2016/2017;
  6. Други.

Поканват се всички членове на АСМБ да участват в общото събрание чрез определените от тях делегати съгласно чл. 19.4 от устава на АСМБ. При липса на кворум на основание чл. 19.3 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се делегати.

 

2.Допълнителна информация

 – по член 21 от устава на сдружението – кандидатите за членове на Управителен съвет, трябва да обяват своята кандидатура и стратегия за развитие на организацията в срок 14 дни преди общото събрание. Всяка една от кандидатурите  трябва да бъде подкрепена от съответния Управителен съвет на кандидата член в съответното юридическо лице постоянен член на АСМБ. За тази цел е изготвена специална форма – “Candidature_EB”,която трябва да се попълни и ДА СЕ ИЗПРАТИ ДО 11.11.2016г, 23.59 ч., с подпис на законен представител и печат на Юридическото лице член на АСМБ – СКАНИРАНО ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на info@amsbulgaria.net и с прикачени допълнителни файлове описани в бланката. Кандидатите за член на УС – Председатели на съответните Юридически лица ще бъдат номинирани в деня на Общото събрание.

– кандидатите за членове на Контролен съвет се номинират в деня на Общото събрание, като по-време на процедурата, трябва да се попълни форма – „Candidature_SupCo“, за подобра отчетност на Общото събрание.

– Управителеният съвет на АСМБ като орган, по чиято инициатива се свиква общото събрание на АСМБ и отговорен за спазването на изискванията и подготовката на Общото събрание до деня на общото събрание, се обръща с молба към Юридическите си лица членове, да попълнят и изпратят в срок – ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ ДО 11.11.2016г., 23.59 ч., с подпис на законен представител и печат на Юридическото лице – СКАНИРАНО ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на info@amsbulgaria.net (Form_delegates)

– Управителеният съвет на АСМБ като орган, по чиято инициатива се свиква общото събрание на АСМБ и отговорен за спазването на изискванията и подготовката на Общото събрание до деня на общото събрание, се обръща с молба към Юридическите си лица членове,както и техните членове, респективно членове на АСМБ,  да попълнят и изпратят в срок – ФОРМА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА АСМБ – ДА СЕ ИЗПРАТЯТ ДО 11.11.2016г., 23.59 ч. ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на info@amsbulgaria.net (Предложения)

– В деня на Общото събрание, за да удстоверите правото си на членство,респективно правото си на делегати,законен представител  трябва да представите следните документи : актуално състояние на сдружението, устав на  сдружението и списък с членове, протокол от заседание на УС, на което са избрани делегатите или извлечение от него със същата информация, с подпис и печат.

посочените документи трябва да изпратите и на ел. пощата : info@amsbulgaria.net

– При отсъствие на законния представител на Юридическото лице, неговите делегати нямат право на глас на Общото събрание, освен ако даден делегат не е нотариално упълномощен.  За пълномощни може да използвате формите –„Пълномощно делегат и председател“.

 

 

 

Author Info

president

No Comments

Post a Comment