Общо събрание на АСМБ

Годишно Общо събрание на АСМБ, 05.04.2014 г. в 11 ч. в 2-ра аудитория на Медицински факултет при Медицински университет – София, ул. Здраве 2

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Асоциация на студентите медици в България“ (АСМБ), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 5.04.2014 г. в 11 ч. в 2-ра аудитория на Медицински факултет при Медицински университет – София, ул. Здраве 2, при следния дневен ред:

1. изслушване отчета на членовете на управителния и контролния съвет за мандат 2013 – 2014 г.;

2. освообждаване членовете на управителния и контролния съвет от отговорност за дейността им през мандата 2013 – 2014 г.;

3. избор на председател на АСМБ;

4. избор на управителен съвет на АСМБ;

5. избор на контролен съвет на АСМБ;

6. промяна в адреса на сдружението;

7. приемане на промени в устава на сдружението;

8. други.

Поканват се всички членове на АСМБ да участват в общото събрание чрез определените от тях делегати съгласано чл. 19.4 от устава на АСМБ. При липса на кворум на основание чл. 19.3 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се делегати.

ВАЖНО:

В ДЕНЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

За да бъдат допуснати до Общото събрание, Юридическите лица членове на Сдружението следва да представят в деня на събранието :

-Заверено копие на Удостоверение за актуално състояние за организацията, която представляват. В случай, че участникът не е законният представител (председател) на съответното сдружение, следва да представи и оригинал на нотариално заверено пълномощно с подпис на законния представител и печат на сдружението.

– Копие от Устава на Сдружението на Юридическото лице член на Сдружението, удостоверяваш едногодишен мандат на управление.

– Официален списък членове на Юридическото лице член на АСМБ

-Официален списък делегати за Общо събрание на АСМБ на 05.04.2014

Описаните документи се представят пред Контролната комисия на АСМБ преди откриване на Общото събрание. Регистрацията на участниците ще започне в 10.00 часа, в 2-ра аудитория на Медицински факултет при Медицински университет – София, ул. Здраве 2.

НОМИНАЦИИ НА КАНДИДАТИ ЗА ОРГАНИ В АСМБ:

Кандидатите за членове на Управителния съвет трябва да обявят своята кандидатура и стратегия за развитие на организацията. За тази цел в 14 – дневен срок преди датата на Общото събрание кандидатите трябва да изпратят  необходимите съгласно устава на АСМБ документи. Краен срок за изпращане на кандидатури : 21.03.2014 год. (петък) до 23.59 часа на на asmbulgaria@abv.bg . Кандидатурата на кандидатите трябва да бъдат в pdf формат и да съдържа стратегия за развитие на организацията, мотивация на кандидата и кратка автобиография. След посочения срок АСМБ поема ангажимента да изпрати получените номинации до членовете си за информация и запознаване с кандидатурите. В деня на Общото събрание кандидатът трябва да представи своята кандидатура под формата на презентация.

За допълнителна информация, моля да се свържете с нас!

Author Info

president

No Comments

Post a Comment