Критерии за Обменни програми към АСМБ 2018/2019

I. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И КЛАСИРАНЕ:

1. Студентите, кандидатстващи за обмен трябва да бъдат студенти по медицина, членове на АСМБ.
2. Студенти, които не са изпратили уверение за успех от предходните два семестъра​, както и документ за владеене на английски​ език няма да бъдат допуснати за участие в класирането.
3. Студенти, със среден успех по-нисък от 4.00 за предходните два семестъра, нямат право да участват в първо класиране.
4. Кандидати, които нямат минимум 30 точки към т.6. “Принос към Комитетите на АСМБ” не участват в класирането.
5. Бланката за кандидатстване и необходимите документи да бъдат изпратени на
exchanges@amsbulgaria.net в срок обявен от Управителен Съвет на АСМБ – в противен случай няма да бъдат разгледани.
6. Ако кандидатът е участвал в обмен към IFMSA, следва да представи сертификат при кандидатстване и да е попълнил Evaluation Form в базата на IFMSA – ifmsa.org При липса се отнемат по 100т. за всяко.
7. Студенти в годината на държавен стаж имат право да участват в класирането в годината, която започва стажът им. Посрещащата държава има право да откаже обмен на този студент.
8. След завършен първи семестър – студентите могат да кандидатстват за научен обмен, а след завършен трети семестър – и за професионален.
9. Изготвянето на класиране се извършва от екипа на комитетите по обмен, съгласно „Вътрешния правилник на комитетите по научен и професионален обмен“ .
10. Кандидатите нямат право да пътуват по обмен две поредни години в една и съща страна, ако сключените за нея договори са по-малко от 4. При липса на кандидат последното отпада, независимо дали обменът е унилатерален или билатерален.
11. Кандидатите имат право на един обмен за предстоящия обменен сезон (март 2019 – март 2020)
12. Студентите, били Contact Person (CP) през предходната една година, участват в първо класиране с приоритет пред останалите кандидати т.е. местата за обмен се разпределят между хората били СР и след всички тях – останалите кандидати.
13. Кандидат, отказал се от мястото си за обмен след последното класиране, няма право да замине на друг обмен за този обменен сезон.
14. Кандидат, отказал се от обмен без основателна причина след получаване на Card of Acceptance от посрещащата държава, т.е. сключеният договор е провален по вина на студента, няма право за класиране на обмен през следващия обменен сезон. Спорните случаи се разглеждат от УС и СКК на АСМБ.
15. Кандидатите нямат право да разменят местата си, за които са класирани помежду си.
16. Задължителни условия за класиране по двойки:
● Двамата кандидати взаимно да са се посочили във формата за кандидатстване
● Да има пълно съответствие в избора и последователността на желанията на
двамата кандидати
● Кандидатствалите по двойки се класират за първата държава от желанията си, за
която има поне 2 места, така както би се класирал този с по-малко точки
● Ако един от двамата кандидати не е бил СР и двамата губят приоритет според т.10
● Ако един от двамата кандидати не е спазил някое от правилата за класиране
двамата кандидати се класират поотделно.

II. Задължителни документи при кандидатстване​:

1. Уверение за успех от предходните два семестъра.
2. Сертификат (документ за владеене на английски език или диплома за завършено
средно образование с посочен хорариум часове.
Забележка! ​При представяне на документ за владеене на английски, различен от
признатите от Common European Framework of Language ниво над В2 без наличен
хорариум, участникът не отпада от класирането, но не получава точки за език.
3. Сканирано копие от сертификат за участвалите в IFMSA обмен
4. Уверение, че са членове на Локалното Юридическо Лице (ЮЛ),член на АСМБ
Забележка!​ Документите трябва да бъдат на английски или български език. Ако са на друг
език, трябва да са официално преведени.
Забележка! ​Без пълния набор от споменатите документи, студентът губи правото си да
участва в класирането.

III. Критерии:

1. Кандидатите, които не са ходили до момента на обмен, получават 30т. допълнително
2. Успех от предходните 2 семестъра: точките се изчисляват по формулата:
Успех * 16 + 4 = (максимум 100 т.)
​3. Език:
Забележка! ​За език не се присъждат точки без официален документ, в който са отбелязани хорариумът или ниво на изучавания език. До 3 езика се считат, като се вземат предвид тези езици, които дават най – много точки на студента.
3.1. ​Точки се присъждат по един от следните начини:
3.1.1​. Ако кандидатът владее английски език на ниво минимум B2 и по-високо (според ​ Common European Framework of References for Languages – 100 т. , за B1 – 55т. Ако кандидатът представи сертификат (признат от Common European Framework of References for Languages) за владеене на официалния език на държавата, в която кандидатства с ниво В2 или нагоре – 150т., В1 – 85т. а при документ само с наличен хорариум, точките му се смятата по т.3.1.2. Всеки друг чужд език се оценява като втори език. При кандидатстване със сертификат официалния език на държава, английският се смята като втори език.
3.1.2. ​Ако е посещавал допълнителни курсове с документ за хорариум или в дипломата му за средно образование е посочен хорариумът часове, точките му по съответния език се изчисляват по формулата: (броя на часовете) х 0,05 (максимум 80т.);. При изучаване на език, който е официален за държавата на кандидатстване, коефициентът е 1,5 (максимум 120т.).
● За всеки следващ език – точките се изчисляват по формулата: (броя часове х 0.03) – максимално 30т. Ако кандидатът владее език на ниво В2 вкл. и по- високо, представен с международно признат документ – 30т., за ниво В1 – 20т.
● За майчин език точки не се присъждат. Изключение правят студентите, които представят документ за завършено средно или висше образование в англоговоряща държава или държава, чийто език съвпада с официалния език на държавата, за която кандидатства (като се счита като първи). В тези случаи се
присъждат 100т. (150т. за официален)
4. Научна дейност ​(Научна дейност през последните две години (1.11.2016- 31.10.2018)
максимум 150т. (за научен обмен се умножават по коефициент 2 – максимум 300т.)
4.1. Участие на конгреси
● активно международно – 30т.
● пасивно международно – 15т.
● активно национално – 20т.
● пасивно национално – 10т.
Забележка! ​За признаване на научна дейност като пасивен участник е нужен сертификат от дадения конгрес. Активните участници трябва да представят и копие от публикувания абстракт.
Забележка! ​При представяне на повече от една научна разработка на едно събитие се
присъждат точки само за едно активно участие.
4.2. Публикувана статия в научно списание – 20т.
5. За заемана позиция в АСМБ през предходния мандат (2017/2018)
● Точки за заемана позиция се присъждат само според отчетите на председателя на съответното ЮЛ.
● При заемане на две и повече позиции се оценява по следния начин: позицията, носеща най-много точки + ½ от точките на втората най-висока.
● За временно изпълняващ длъжност, пълен брой точки се присъждат само ако това е единствената позиция на съответния член на Управителния съвет.
● При временно изпълнение на повече от една длъжност, пълен брой точки се присъждат за позицията, носеща най-много точки, ако не се изпълнява постоянна длъжност.

5.1. ​Председателски комитет на Управителен Съвет (УС) на АСМБ
● Председател – 100т.
● Заместник – председател по вътрешна дейност, заместник – председател по
международна дейност, отговорник по връзки с обществеността, секретар – 70т.
● Асистенти на председателския комитет – 30т.
5.2 Съвет по контрол и качество (СКК)
● Член на СКК на национално ниво – 20т.
● Член на СКК и контролен съвет на локално ниво – 10т.
Забележка! ​Ако член на УС на АСМБ закъснее с предаването на отчета си към IFMSA –
100 т. наказание; Ако закъснее с отчета си към УС на АСМБ- отнемат се 50т.
5.3. Председателски комитет на УС на локално ЮЛ
● Председател – 70т.
● Заместник – председател, отговорник по връзки с обществеността, секретар – 50т.
● Асистент на председателския комитет – 20т.
5.4. Комитети (SCOPE, SCORE, SCOME, SCORA, SCOPH, SCORP):


6. Принос към комитетите на АСМБ
● Точки за принос към АСМБ се присъждат само според тримесечните отчети на националния отговорник на комитета, към който спада съответният проект.
6.1. ​Принос към комитетите по научен и професионален обмен (SCOPE/SCORE)
● Организатор на PDT, UAT, CP-training – 15 т.
● Участници в PDT, UAT, CP-– 10 т.
● Информациона кампания организатор – 10 т.
● Информационна кампания участник – 5 т.
● Организатор на PED – 25т.
● Активен участник на PED – 20т.
● Пасивен участник на PED – 10т.
● Броене на точки на локално ниво – 20т.
● Изготвяне на класиране (национално ниво) – 30т.
6.1.1. За заемане на позиция CP през изминалия обменен сезон:
● eдно CP отговаря за до двама обменници – по 50т. (до максимум 100т.)
● съорганизатори на национална социална програма (НСП) (до четирима) – 15т.
● координатор на национална социална програма за един уикенд (до двама от ЮЛ) –
25т.
● координатор на локална социална програма извън рамките на града– 10т.
Забележка! ​При неизпълнение на 6 от 9-те условия, точки за СР не се присъждат и кандидатът губи право да участва с предимство в първо класиране.
Забележка! ​За човек приел пристигащ като Hosting Family получава максимално точки за СР (100 т.)
Критерии за дейността на Contact person:
1. Осъществяване на на навременен контакт и поддържането му с пристигащият студент преди началото и по време на обмена.
2. Посрещане на пристигащия студент.
3. Настаняване и регистрация в общежитията, както и в МВР, при необходимост.
4. Запознаване с болницата, отделението и ментора на чуждестранния студент.
5. Запознаване с града.
6. Участие в социална програма.
7. Комуникация и помощ при нужда.
8. Следене за попълването на Evaluation Form от чуждестранния студент.
9. Изпращане на промоционални материали на локалните отговорници по обмен

6.2. Принос към комитети на АСМБ – медицинско образование (SCOME), човешки
права и мир (SCORP), обществено здраве (SCOPH), репродуктивно здраве и СПИН
(SCORA) през последната година 1.11.2017-31.10.2018 (до максимум 400т.)
А. Национални кампании/проекти
● организатор – 1-дневна – 30
● организатор – 2-дневна – 35
● организатор – 3-и повече дни – 45
● участници – 1 смяна – 15
● участници – 2 и повече смени – 25
● предварително обучение на участниците – 10
Б. Локални кампании/проекти
● организатор – 1-дневна – 20
● организатор – 2-дневна – 25
● организатор – 3 и повече дни – 35
● участници – 1 смяна – 10
● участници – 2 и повече смени – 15
● предварително обучение на участниците – 5 т.
Забележка! ​До двама организатори на кампании.
В. Кампании/Проекти организирани от председателски комитет
● Председател на организационен комитет (ОК) – 40т.
● Част от ОК – 30т.
● Участник – 20 т.
Г. Повишаващи капацитета
1. Организиране и провеждане на Soft skills Training, Workshop, Small Working Group
(SWGs), Webinar – 20т.
2. Участие в Soft skills training, Workshop, SWGs, Webinar – 10т.
3. Част от ОС на Дългосрочен проект, предоставящ сертификат– 40т.
4. Участие в Дългосрочен проект, предоставящ сертификат – 20т.
Забележка! ​За дългосрочни се считат проекти с продължителност 5 или повече дни.
Д. За изготвяне на визията и информационни материали (всички комитети) – 5 т.
7. Участие в срещи на АСМБ /1.11.2017 – 31.10.2018/
● Национална среща (НС) – 20т.
● Общо събрание (ОС) – 15т.
● Национален Младежки Форум (НМФ) – 10т.
● Работни срещи на Комитетите – 15т.
8. Дейности към IFMSA​ /1.11.2017 – 31.10.2018/
8.1. Работа по международни проекти или програми
● ръководител на реализиран проект по програма в България – 30т.
● локални координатори / част от екипа – 20т.
8.2. Позиции през последния мандат /2017-2018/
● Избрани по време на пленарна сесия на Генерална Асамблея (GA) – 120т.
● Избрани по друг начин (временно изпълняващ длъжност) – 80т.
● Избрани за заемане на позиция по време на GA/EuRegMe: Support Person – 60т.,
Session’s Team/CCC – 50т.
8.3. Международни събития/срещи
8.3.1. Делегати (участници), гласувани от УС на АСМБ – през последната година /1.11.2017-31.10.2018/
● Генерална Асамблея – 50т.
● Head of delegation = GA +10т.
● Регионална среща (напр. EuRegMe) – 40т.
● Head of delegation = EuRegMe +10т.
8.3.2. Трейнъри по време на международни събития: /1.11.2017-31.10.2018/
● GA, EuRegMe, SECSE – 15т.
● PRET, TNT, SRT, TNET – 40т.
8.3.3. Сертификат от събития с отворен достъп (Subregional Training (SRT), preGA, preEuRegMe, Balkan SCOPH Weekend, SECSE) през последните две години /1.11.2016-31.10.2018/ – 40т.
8.3.4. За други събития с участие на IFMSA за последната година (1.11.2017-30.10.2018)
(AMEE, WHO) – 50т.
8.3.5. Участие в международен workshop (Summer/Winter Schools, etc.) – 50т.
Забележка! ​Ако делегат на АСМБ по време на международно събитие е същевременно
Session’s Team, Support person, CCC получава точки за позицията + 1/2 от точките за
делегат. Ако делегатът е трейнър получава точките за позиция + делегат.
9. Организиране на събития и конгреси – (1.11.2017- 31.10.2018)
9.1. Международен студентски конгрес:
● Председател на OК –60т.
● Част от ОК на студентски конгрес – 40т.
● Допълнителни членове на ОК – 15т.
9.2. Международно събитие към IFMSA (SRT, Balkan SCOPH Weekend, PRET):
● Председател на OК – 60т.
● Част от ОК – 40т.
● Допълнителни членове на ОК – 15т
9.3. Национални студентски конгреси
● Председател на OК – 40т.
● Част от ОК – 30 т.
● Допълнителни членове на ОК –10т.
9.4. Събития на АСМБ
9.4.1. Национална среща
● Председател на ОК: 30т.
● Част ОК: 25т
9.4.2. Общо събрание
● Председател на ОК: 25т
● Част:20т.
9.4.3. Работни срещи на Комитетите
● Председател на ОК – 25т.
● Част от ОК – 20т.
Забележка! ​При брой на участниците над 400 се прибавят допълнително 10т. към съответния Организационен комитет