Критерии за Обменни програми към Асоциация на Студентите-медици в България (АСМБ) 2023/2024

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И КЛАСИРАНЕ: 

1. Студентите, кандидатстващи за обмен, трябва да бъдат студенти по медицина, членове на АСМБ.

2. Студенти, които не са изпратили уверение за успех от предходните два семестъра, както и документ за владеене на английски език, няма да бъдат допуснати за участие в класирането.

3. Студенти със среден успех по-нисък от 4.00 за предходните два семестъра нямат право да участват в първо класиране.

4.Кандидати, които нямат минимум 30 точки към т.6. “Принос към Комитетите на АСМБ”, не участват в класирането. Студентите били CP през предходния сезон получават 50т. към SCOPE/SCORE в т.6. “Принос към Комитетите на АСМБ” и отговарят на изискването.

5. Бланката за кандидатстване и необходимите документи да бъдат изпратени на exchanges@amsbulgaria.net в срок, обявен от Управителен Съвет на АСМБ. В противен случай няма да бъдат разгледани.

6. Ако кандидатът е участвал в обмен към IFMSA, следва да представи сертификат при кандидатстване и да е попълнил Evaluation Form в базата на IFMSA – ifmsa.org. При липса се отнемат по 100т. за всяко.

7. Студенти в годината на държавен стаж имат право да участват в класирането в годината, която започва стажът им. Посрещащата държава има право да откаже обмен на този студент.

7.1 Студенти, които вече са завършили могат да участват в класиране, само ако са посочили държави, които изрично са упоменали в сайта на IFMSA, че приемат завършили студенти годината, която започва стажът им. Посрещащата държава има право да откаже обмен на този студент. 8

8. След завършен втори семестър , студентите могат да кандидатстват за научен обмен, а след завършен четвърти семестър – и за професионален.(с изключение на АСМБ – Плевен, които могат да кандидатстват след трети семестър)

9. Изготвянето на класиране се извършва от екипа на комитетите по обмен съгласно вътрешния правилник на комитетите по научен и професионален обмен.

10. Кандидатите нямат право да пътуват по обмен две поредни години в една и съща страна, ако сключените за нея договори са по-малко от 4. При липса на кандидат последното отпада, независимо дали обменът е унилатерален или билатерален.

11. Кандидатите имат право на един обмен за предстоящия обменен сезон (април 2023 – март 2024).

12. Студентите, били Contact Person (CP) през предходната една година, участват в първо класиране с приоритет пред останалите кандидати. Т.е. местата за обмен се разпределят между хората, били СР, и след всички тях – останалите кандидати.

13. Кандидат, отказал се от мястото си за обмен три пъти няма право да замине на друг обмен за този обменен сезон.

14. Кандидат, отказал се от обмен Card of Acceptance от посрещащата държава, т.е. сключеният договор е провален по вина на студента, не получава обратно заплатената такса. При липса на основателна причина (пример:здравословно състояние, финансови и академични причини) кандидатът губи право за класиране на обмен през следващия обменен сезон.

15. Кандидатите нямат право да разменят местата си, за които са класирани помежду си.

16. Задължителни условия за класиране по двойки:

  • Двамата кандидати взаимно да са се посочили във формата за кандидатстване.
  • Да има пълно съответствие в избора и последователността на желанията на двамата кандидати. В противен случай двамата кандидати се класират поотделно.
  • Кандидатствалите по двойки се класират за първата държава от желанията си, за която има най-малко 2 места, така, както би се класирал този с по-малко точки.Ако в желанията има държава с едно място, то това желание се счита за невалидно.
  • Ако един от двамата кандидати не е бил СР, и двамата губят приоритет според т.10.
  • Ако един от двамата кандидати не е спазил някое от правилата за класиране, двамата кандидати се класират поотделно.
  • Ако двамата кандидати не успеят да се класират по нито едно от желанията си, отпадат от класирането.

17. Един кандидат има право на най-много 5 желания. При повторение на дадено желание, то се отчита веднъж.

18. Всички заминаващи получават декларация,която да подпишат, свързана с условията при отказ от обмен.

Задължителни документи при кандидатстване:

1.Уверение за успех от предходните два семестъра.

2. Документ за владеене на английски език – сертификат или диплома за завършено средно образование с посочен хорариум часове.

Забележка! При представяне на документ за владеене на английски, различен от признатите от Common European Framework of Language или документ без наличен хорариум, участникът не отпада от класирането, но не получава точки за език.

3. Сканирано копие от сертификат за участвалите в IFMSA обмен, ако кандидатът е бил на такъв.

4. Актуално уверение от настоящата учебна година, че са членове на Локалното Юридическо Лице (ЮЛ), член на АСМБ. Забележка! Документите трябва да бъдат на английски или български език. Ако са на друг език, трябва да са официално преведени. Сертификати, признати от Common European framework for languages (пр. DELE, DELF), не се превеждат и се приемат независимо от срока им на давност.

Забележка! Без пълния набор от споменатите документи, студентът губи правото си да участва в класирането.

Критерии: 

3.1. Точки се присъждат по един от следните начини: 

1. Кандидатите, които не са ходили до момента на обмен, получават 30т. допълнително.

2. Успех от предходните 2 семестъра – точките се изчисляват по формулата: Успех * 16 + 4 = (максимум 100 т.) Забележка! Кандидати със среден успех 5,50 или повече, от предходните два семестъра, получават допълнителни 20т.

3. Език: Забележка! За език не се присъждат точки без официален документ, в който са отбелязани хорариумът или ниво на изучавания език. До 3 езика се считат, като се вземат предвид тези езици, които дават най – много точки на студента.

3.1. Точки се присъждат по един от следните начини:

3.1.1. Eзик 1:

● сертификат за владеене на английски език (признат Common European Framework of References for Languages) на ниво: – B2 и нагоре – 100т – B1 – 55т

● сертификат (признат от Common European Framework of References for Languages) за владеене на официалния език на държавата на ниво: – B2 и нагоре – 150т – В1 – 85т.

● документ с посочен хорариум (диплома за средно образование и/или документ от допълнителни курсове, прекарани през гимназиален период и след това; оригиналите се признават, ако са на български или английски, в противен случай се прикачва превод на английски или на български), като точките се изчисляват по формулата: –(броя на часовете) х 0,05 (максимум 80т.)

При изучаване на език, който е официален за държавата на кандидатстване се добавят 20 точки.

Забележка! Ако кандидатът владее повече от един официален език за дадена държава, за първи се избира този, който би донесъл повече точки. При владеене и на английски и на официалния за държавата, за първи се избира този, който би донесъл повече точки.

Забележка! При кандидатстване със сертификат за официалния език на държавата, английският език се смята при език 2 или 3.

3.1.2. Език 2 и 3:

● сертификат по Common European Framework of References of Languages: – B2 и нагоре – 30т – В1 – 20т.

● документ с хорариум (диплома за средно образование и/или документ от допълнителни курсове, прекарани през гимназиален период и след това; оригиналите се признават, ако са на български или английски, в противен случай се прикачва превод на английски или на български),като точките се изчисляват по формулата: -(броят часове) х 0.03 (максимум 30т)

При изучаване на език, който е официален за държавата на кандидатстване се добавят 20т.

3.1.4 За майчин език точки не се присъждат. Изключение правят студентите, които представят документ за завършено средно или висше образование в англоговоряща държава или държава, чийто език съвпада с официалния език на държавата, за която кандидатства (като се счита като първи). В тези случаи се присъждат 100т. (150т. за официален).

4.Научна дейност – това е за периода(01.10.202130.09.2023) –  максимум 150т.

Забележка! За научен обмен точките се удвояват – максимум 300т.

4.1. Участие на конгреси в сферата на медицинските науки 

● активно международно – 30т. 

● пасивно международно – 15т. 

● активно национално – 20т. 

● пасивно национално – 10т. 

*за участие в уебинари на медицинска тематика (ELSEVIER и др.) –

Забележка! За признаване на научна дейност като пасивен участник е нужен сертификат от дадения конгрес. Активните участници трябва да представят и копие от публикувания абстракт. При изпратен сертификат за активно участие и липса на приложен абстракт, участието се смята като пасивно.

Забележка! При представяне на повече от една научна разработка на едно събитие от една и съща година се присъждат точки само за едното активно участие. Забележка! Представяне на сертификат от участие на уъркшоп на научен конгрес, не носи точки към научна дейност.

Забележка! При представяне на сертификат без дата и подпис, не се присъждат точки


4.2. Публикувана пълна научна статия в научно списание – 30т. При изпратена статия

4.2.1 При преведена чуждоезична статия на български език и в последствие е публикувана в българско списание или научен сайт – 5т. на изпратена статия (ограничение до 4 статии = 20т. max)

5. За заемана позиция в АСМБ през предходния мандат (2022/2023)

● Точки за заемана позиция се присъждат само според отчетите на председателя на съответното ЮЛ.

● При заемане на две и повече позиции се оценява по следния начин: позицията, носеща най-много точки + 1⁄2 от точките на втората най-висока.

● За временно изпълняващ длъжност, пълен брой точки се присъждат само ако това е единствената позиция на съответния член на Управителния съвет.

● При временно изпълнение на повече от една длъжност, пълен брой точки се присъждат за позицията, носеща най-много точки, ако не се изпълнява постоянна длъжност.

5.1. Председателски комитет на Управителен Съвет (УС)


Председател
Председател

Заместник-председател на външната/вътрешната дейност, Връзки с обществеността и комуникацията, Секретар

Асистент на председателския комитет
Национално ниво100т.70т.30т.
Локално ниво70т.50т.20т.

Забележка! Ако член на УС на АСМБ закъснее с предаването на отчета си към IFMSA – 100 т. наказание; Ако закъснее с отчета си към УС на АСМБ – отнемат се 50т.

5.2 Съвет по контрол и качество (СКК)

● Член на СКК на национално ниво – 20т.

● Член на СКК и контролен съвет на локално ниво – 10т.

5.3. Комитети (SCOPE, SCORE, SCOME, SCORA, SCOPH, SCORP, SCOCB)

SCOPESCORESCOMESCORASCOPHSCORPSCOCBCB
Национален
отговорник
70
70
505050505050
Асистент на
националния
отговорник
4040303030303030
Локален
отговорник
5050303030303030
Асистент на
локален
отговорник
2020101010101010


6. Принос към комитетите на АСМБ 

Забележка! Точки за принос към АСМБ се присъждат само според тримесечните отчети на националния отговорник на комитета, към който спада съответният проект. 

6.1. Принос към комитетите по научен и професионален обмен (SCOPE/SCORE)

● Организатор на PDT, UAT, CP-training – 20 т.

● Участници в PDT, UAT, CP – 10 т.

● Информационна кампания организатор – 20 т.

● Информационна кампания участник – 10 т.

● Организатор на PED – 25т.

● Активен участник на PED – 20т.

● Пасивен участник на PED – 10т.

● Броене на точки на локално ниво – 20т.

● Изготвяне на класиране (национално ниво) – 30т.

6.1.1. За заемане на позиция CP през изминалия обменен сезон:

● eдно CP отговаря за до двама обменници – по 50т. (до максимум 100т.)

● съорганизатори на национална социална програма (НСП) (до четирима) – 15т.

● координатор на национална социална програма за един уикенд (до двама от ЮЛ) – 25т.

● координатор на локална социална програма извън рамките на града– 10т.

Забележка! Не се присъждат допълнителни точки за провеждане на локална социална програма в рамките на града.

Забележка! Човек, приел пристигащ като Hosting Family, получава еднократно 50 точки допълнително към точките, които може да получи за СР. Максималният брой точки от позиция на СР и Hosting Family e 150 за обменния сезон.

6.2. Предимство при класиране петнадесет процента (15%) от всички хора по низходящ ред без предимство получават такова при класиране. 

Забележка! Това се отнася само за първо класиране.

Критерии за дейност на СР (contact person)

1) Контакт и помощ

  1. Осъществяване на контакт след получаване на СС от пристигащия и поддържането му с пристигащият студент преди началото и по време на обмена;

2. Посрещане на пристигащия студент;

3. Настаняване и регистрация в общежитиe ,запознаване с околностите и регистрация в МВР(при необходимост);

4. Запознаване с болницата, отделението и ментора на чуждестранния студент;

5.Участие в поне две неформални срещи с обменника в рамките на месеца.

6. Комуникация и помощ при нужда;

2) Участие в социална програма

1. Организиране на поне едно събитие в рамките на града или извън него;

2. Помощ при организирането на събитията;

3. Присъствие на някои от събитията, организирани от комитета.

3) Приключване на обмена

При нужда организиране на транспорт на заминаващия студент (такси, автобус, личен транспорт); 

Забележка!

*Студентът получава точки за активност като СP, ако е изпълнил всички точки от 1) и 3) и поне една от 2). 

**Ако двама души (contact person) отговарят за 1 чуждестранен студент, точките на единия са същите като на другия. Ако единият е извършил част от нещата, а другият останалите, и двамата получават точки.

6.2. Принос към АСМБ през последната година 01.10.2022-30.09.2023 (до максимум 400т.)

А. Принос към следните комитети в АСМБ: медицинско образованиe (SCOME), човешки права и мир (SCORP), репродуктивно здраве и СПИН (SCORA), обществено здраве (SCOPH) и Изграждане на капацитет (CB):Организатор


УчастникПредварително обучение
1- дневна 2-дневна 3+ дни 1-дневна 2-дневна 3+ дни

Национални кампании/проекти
30354515253010

Локални кампании/проекти
2025351015205

Забележка!: Не се поставят скоби при еднодневни кампании независимо от броя смени – не носи повече от 10т.

(Б.Кампании/Проекти, организирани от председателския комитет:

● Председател на организационен комитет (ОК) – 40т

● Част от ОК – 30т

● Участник – 20т.

Забележка! Максимумът е 400т.

Забележка! До двама организатори на кампаниия. За комитетите по обмен е допустимо до трима организатори.

В Повишаващи капацитета:

1. Организиране и провеждане на Soft skills Training, Workshop, Small Working Group (SWGs), Webinar – 20т.

2. Участие в Soft skills training, Workshop, SWGs, Webinar – 10т.

3. Част от ОС на Дългосрочен проект, предоставящ сертификат– 40т.

4. Участие в Дългосрочен проект, предоставящ сертификат – 20т.

Забележка! За дългосрочни се считат проекти с продължителност 5 или повече дни. 

Забележка! Максимум 100т.

Г. За изготвяне на визията и информационни материали (всички комитети) – 5 т. 

Забележка! До двама организатори на кампания (изкл. комитетите по обмен) и един изготвил визията.Организаторите и изготвилият визията не получават точки за отчет, който не отговаря на горепосочените изисквания. Участниците получават точки.

7. Участие в срещи на АСМБ /01.10.2022–30.09.2023/

● Национална среща (НС) – 20т

● Общо събрание (ОС) – 15т. 

● Национален Младежки Форум (НМФ) – 10т. 

8. Дейности към IFMSA /01.10.2022 – 30.09.2023/

8.1. Работа по международни проекти или програми:

● ръководител на реализиран проект по програма в България – 30т. 

● локални координатори / част от екипа – 20т.

Забележка! Това се доказва с удостоверение от председател на ЮЛ. 

8.2. Позиции през последния мандат на международно ниво /2022-2023/

● Избрани по време на пленарна сесия на Генерална Асамблея (GA) – 120т

● Избрани по друг начин (временно изпълняващ длъжност, Program Coordinators, International Team) – 80т. 

● Избрани за заемане на позиция по време на GA/EuRegMe: Support Person – 60т.,
● Session’s Team/CCC – 50т.

8.3. Международни събития/срещи 

8.3.1. Делегати (участници), гласувани от УС на АСМБ – през последната година /01.10.2022-30.09.2023/

● Генерална Асамблея – 50т

● Head of delegation = GA +10т. 

● Регионална среща (напр. EuRegMe) – 30т. 

● Head of delegation = EuRegMe +10т. 

8.3.2. Трейнъри по време на международни събития, удостоверено със сертификат: /1.10.2022-30.09.2023/

● GA, EuRegMe, SECSE – 15т., Добавени към точките за участие

● PRET, TNT, SRT, TNET – 40т., Добавени към точките за участие 

8.3.3. Сертификат от събития с отворен достъп (Subregional Training (SRT), preGA, preEuRegMe, Balkan SCOPH Weekend, Weekend среща (за всички комитети), SECSE) през последните две години /01.10.2022-30.09.2023/ – 40т.

8.3.4. За други събития с участие на IFMSA за последната година (01.10.2022-30.09.2023) (AMEE, WHO) – 50т.

8.3.5. Участие в международен workshop (Summer/Winter Schools, etc.) – 50т. 

Забележка! Ако делегат на АСМБ по време на международно събитие е същевременно Session’s Team, Support person, CCC получава точки за това + 1/2 от точките за делега

Забележка! Ако делегатът води трейнинг, получава точките за трейнър + делегат.

9. Организиране на събития и конгреси – (01.10.2022- 30.09.2023)


Председател на ОК

Част от ОК

Допълнителни членове на ОК

Международен студентски конгрес
604015

Национален студентски конгрес
403010

Международно събитие към IFMSA (SRT, Balkan SCOPH Weekend, SCORP Camp, SECSE)
604015

9.4. Събития на АСМБ


Председател на ОК
Част от ОКУчастник
Национална среща302520
Общо събрание252020
Работни срещи на Комитетите252015
Тиймбилдинг302515

Отпадане на този текст : Забележка! При брой на участниците над 400 се прибавят допълнително 10т. към съответния Организационен комитет.

10. Наказание при нарушение в изпълнението на комуникационната верига: Заминаващ – Локални отговорници – Национални Отговорници (АСМБ) – Национални отговорници (Приемаща Страна) – Локален отговорник (Приемаща Страна), се прилага по следния начин:

10.1 При единично нарушение – минус 200т.

10.2 Второ нарушение – загуба на правото на обмен за следващия обменен сезон Забележка! За нарушение се счита комуникация към официалните имейли на съответните отговорници.

Последно обновен: май 2023