Критерии за Обменни програми към АСМБ 2017/2018

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И КЛАСИРАНЕ:

 1. Студентите, кандидатстващи за обмен трябва да бъдат студенти по медицина, членове на АСМБ.
 2. Студенти, които не са изпратили уверение за успех от предходните два семестъра, както и документ за владеене на английски език няма да бъдат допуснати за участие в класирането.
 3. Студенти, със среден успех по-нисък от 4.00 за предходните два семестъра, нямат право да участват в първо класиране.
 4. Бланката за кандидатстване и необходимите документи да бъдат изпратени на exchanges@amsbulgaria.net в срок обявен от Управителен Съвет на АСМБ – в противен случай няма да бъдат разгледани.
 5. Студенти, които вече са пътували на обмен – научен или професионален, следва да приложат сертификата си.

Забележка! Ако кандидатът е пътувал на обмен към IFMSA, но не представи сертификат при кандидатстване или не е попълнил Evaluation form в базата на IFMSA – ifmsa.org – отнемат се по 100 т. за всяко.

 1. Участието в кампании на АСМБ се потвърждава на базата на 3-месечените отчети отчет от националните отговорници от съответния комитет в сроковете поставени от Управителен съвет на АСМБ. В противен случай точки няма да бъдат присъждани. Отчетите на националните отговорници се приемат само във формат Excel, съдържащ името на кампанията и нейния тип, нейната продължителност, име на организатор/и (до двама) и имена на всички участници. В случай, че такъв документ не постъпи в упоменатия срок и формат, точки за обмен няма да бъдат присъждани.
 2. Гореописаната форма в т.6 е единствената база, върху която ще се присъждат точки от кампании – отчети от локални отговорници, снимков материал и други доказателствени форми няма да бъдат взети под внимание.
 3. Студенти в годината на държавен стаж имат право да участват в класирането в годината, която започва стажът им. Посрещащата държава има право да откаже обмен на този студент.
 4. След завършен първи семестър – студентите могат да кандидатстват за научен обмен, а след завършен трети семестър – и за професионален.
 5. Изготвянето на класиране се извършва от екипа на комитетите по обмен, съгласно „Вътрешния правилник на комитетите по научен и професионален обмен“ .
 6. Кандидатите нямат право да пътуват по обмен две поредни години в една и съща страна, ако сключените за нея договори са по-малко от 4. При липса на кандидат последното отпада, независимо дали обменът е унилатерален или билатерален; Кандидатите имат право на един обмен за обменен сезон.
 7. Ако са отбелязали във формата за кандидатстване ,че искат да бъдат с определен човек ,кандидатствалите по двойки се класират за първата държава от желанията си, за която има поне 2 места, за които имат достатъчно точки.
 8. Студентите, били СР (лице за контакт) през предходната една година на поне един чужденец, участват в първо класиране с приоритет пред останалите кандидати. Т.е. местата за обмен се разпределят между хората били СР и след всички тях – останалите кандидати.
 9. Комитетите по професионален и научен обмен провеждат три национални класирания, след което останалите договори се разпределят между студентите, първи изявили желание след промоция, проведена от локалните отговорници .
 10. Кандидат, отказал се от мястото си за обмен след края на трето класиране, няма право да замине на друг обмен за този обменен сезон.

Забележка! Кандидат, отказал се от обмен без основателна причина след получаване на Card of acceptance от посрещащата държава, т.е. сключеният договор е провален по вина на студента, или е извършил действия по време на обмена си, които уронват престижа на Асоциацията, няма право да замине на обмен през следващия обменен сезон. Спорните случаи се разглеждат от УС и СКК на АСМБ.

Забележка! Кандидатите нямат право да разменят местата си, за които са класирани помежду си без значение от кое ЮЛ са. При наличие на подобен казус, кандидатите губят право да заминат на обмен през същия и следващия обменен сезон.

Задължителни документи при кандидатстване:

 

 1. Уверение от университета
 2. Сертификат (документ) за владеене на официалния език на IFMSA – английски и диплома за завършено средно образование с посочен хорариум часове.

Забележка! При представяне на документ за владеене на английски, различен от признатите от Common European Framework of Language ниво над В2 без наличен хорариум, участникът не отпада от класирането, но не получава точки за език.

 1. Сканирано копие от международен сертификат за завършен обмен (професионален и научен) към IFMSA – само за пътувалите.
 2. УВЕРЕНИЕ, ЧЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЛОКАЛНОТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ЧЛЕН НА АСМБ

Забележка! Без пълният набор от споменатите документи, студентът губи правото си да участва в класирането.

Критерии:

 1. Кандидатите, които не са ходили до момента на обмен, получават 30т. допълнително
 1. Успех:

Успех от предходните 2 семестъра: точките се изчисляват по формулата:

Успех * 16 + 4=(до мах.100 т.)

 1. Език:

Забележка! За език не се присъждат точки без официален документ, в който са отбелязани хорариумът или ниво на изучавания език. До 3 езика се считат, като се вземат на предвид тези езици, които дават най – много точки на студента.

3.1. Точки се присъждат по един от следните начини:

3.1.1. Ако кандидатът владее английски език на ниво минимум B2 и по-високо (според Common European Framework of References    for Languages (https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages) – 100 т , за B1 – 55т. Ако кандидатът притежава и представи сертификат (признат от Common European Framework of References for Languages) за владеене на официалния език на държавата, в която кандидатства с ниво В2 или нагоре – 150т.,     В1 – 85т. а при документ само с наличен хорариум, точките му се смятата по т.3.1.2

Всеки друг чужд език се оценява като втори език. При кандидатстване със сертификат официалния език на държава, английският се смята като втори език.

Забележка! Документите да бъдат на английски или български език, с изключение на сертификатите (но да има кратък превод на сертификата).

3.1.2. Ако е посещавал допълнително курсове с документ за хорариум или в дипломата му за средно образование е означен хорариумът часове, точките му по съответния език се изчисляват по формулата: (броя на часовете) Х 0,05 (до мах 80т.);. При изучаване на език, който е официален за държавата на кандидатсване, коефициентът е 1,5 (до максимум 120).

 • За всеки следващ език – точките се изчисляват по формулата: (броя часове х 0.03) – максимално 30 т. Ако кандидатът владее език на ниво В2 вкл. и по- високо, представен с международно признат документ – 30 т, за ниво В1 – 20т.
 • За майчин език точки не се присъждат. Изключение правят студентите, които представят документ за завършено средно или висше образование в англоговоряща държава или държава,чийто език съвпада с официалния език на държавата ,за която кандидатства (като се счита като първи). В тези случаи се присъждат 100т. (150 т . за официален)

4.Научна дейност (Научна дейност през последните две години (1.11.2015- 31.10.2017) максимум 150т. (за научен обмен се умножават по коефициент 2 – максимум 300т.)

Забележка! Изпращат се както сертификати от участие, така и дигитален вариант на публикувания абстракт за доказване на активното участие. Изключение прави само ако сертификата за конференцията не е предоставен на участника до срока за подаване на документи.В такъв случай  участието се признава при представен бадж(абстракт за активно участие)

 • активно международно – 30т.
 • пасивно международно – 15т.
 • активно национално – 20т.
 • пасивно национално – 10т.
 • Публикувана статия в списание (различно от абстракти, публикувани в книжка след конгреси) – 20т.
 1. За заеман  пост в АСМБ през изминалия мандат (2016/2017)

Забележка! При заемане на две и повече позиции се оценява по следния начин: позицията, носеща най-много точки + ½ от точките на втората най-висока.За временно изпълняващ длъжност пълен брой точки се присъждат само ако това е единствената позиция на съответния член на Управителния съвет.

5.1. Председателски комитет на Управителен Съвет на АСМБ

 • Председател – 100т.
 • Заместник – председател по вътрешна дейност, заместник – председател по международна дейност, PR, секретар – 70т.
 • Асистенти на председателския комитет – 30т.
 • Член на СКК – 20т.

Забележка! Точки на членовете на УС/СКК се присъждат само ако са взели участие в най-малко 75% от заседанията на УС/СКК (съответно) в рамките на мандата им

Забележка! Ако член на УС на АСМБ закъснее с предаването на отчета си към IFMSA – 100 т. наказание; Ако закъснее с отчета си към УС на АСМБ- отнемат се 50т. при системно неизпълнение на задълженията и действия, уронващи престижа на асоциацията, да се отнемат на кандидата всички точки, полагащи му се по позиция и без право да участва в първо класиране за обмен.

5.2. Председателски комитет на локално Юридическо Лице

 • Локален председател – 70т.
 • Локален заместник – председател, PR, секретар – 50т.
 • Член на локално СКК/КС – 10т.

5.3. Отговоници на комитети (SCOPE, SCORE, SCOME, SCORA, SCOPH, SCORP):

 • Наcионален отговорник по професионален/ научен обмен (in&out) – 70т.
 • Асистент на NEO/ NORE – 30т.
 • Локален отговорник по професионален/ научен обмен – 50т.
 • Асистент на LEO/LORE – 20т.
 • Национален отговорник на SCOME, SCORA, SCOPH, SCORP – 50т.
 • Асистент на национален отговорник – 30т.
 • Локален отговоник на SCOME, SCORA, SCOPH, SCORP – 30т.
 • Асистент на локален отговорник – 10т.
 1. Принос към комитетите на АСМБ  

6.1.Принос към комитетите по научен и професионален обмен(SCOPE/SCORE)

 • Дейността на Локалните отговорници се счита за изпълнена, ако са организирали поне Pre-Departure Trainings – PDTs (Pre-Exchange Training – PET & Training 4 Professional Excahgnes – T4PE), Upon Arrival Training, Contact Person- training.

Забележка! Всяко от тези събития се удостоверява с предаден отчет на Националния отговорник към съответния комитет до 2 седмици след провеждане на съответното събитие

 • за организатор на PDTs, UAT, CP-training – 15 т.
 • за участници в PDTs, UAT, CP-– 10 т.
 • Информациона кампания организатор – 10 т.
 • Информационна кампания участник – 5 т.
 • Изготвяне на информационни материали – видеа, плакати, брошури и др. – 15 т.
 • Броене на точки на локално ниво – 20т.
 • Изготвяне на класиране (национално ниво) – 30т.

6.1.2. Промоция  – изпращане на снимков и/ или видео материал от обмен за последния обменен сезон-10т.

6.1.3. За заемане на позиция Contact person (CP) през изминалия обменен сезон:

Забележка! Кандидатите, били СР през изминалия обменен сезон участват с предимство в първо класиране. Всички останали кандидати се класират след тях.

 • eдно CP отговаря за до двама обменника – по 50т. (до максимум 100т.)
 • координатор на национална социална програма за един уикенд (до двама от ЮЛ) – 20т.
 • координатор на локална* социална програма извън рамките на града– 10т.

Забележка! При неизпълнение на 6 от 8-те условия, точки за СР не се присъждат и кандидатът губи право да участва с предимство в първо класиране.Списъкът със CP да бъде представен 2 седмици преди първо класиране във Excell формат от локалните отговорници по обмени.

Критерии за дейността на Contact person:

 1. Осъществяване на контакт (навреме) и поддържането му с пристигащият студент преди началото на обмена.
 1. Посрещане на чуждестранния студент: на летището , Автогарата, ЖП-гарата.
 1. Настаняване и регистрация в общежитията. (и регистрация в МВР-ако е необходимо)
 1. Запознаване с болницата, отделението и ментора на чуждестранния студент.
 1. Запознаване с града.
 1. Участие в социална програма.
 1. Комуникация и помощ при нужда.
 1. Contact person следи за попълването на Evaluation Form от чуждестранния студент.

Забележка За човек приел пристигащ като Hosting Family получава максимално точки за СР за брой чужденци (100 т.), независимо от броя на пристигащите ,на които е бил СР

7. Принос към комитети на АСМБ – медицинско образование(SCOME), човешки права и мир(SCORP), обществено здраве(SCOPH), репродуктивно здраве и СПИН(SCORA) през последната година 1.11.2016-31.10.2017 (до максимум 300т.)

А. Национални кампании/проекти

 • организатор – 1-дневна – 25
 • организатор – 2-дневна – 30
 • организатор – 3-дневна – 40
 • участници – 1 смяна – 20
 • участници – 2 смени – 25
 • участници – 3 и повече смени – 30
 • предварително обучение на участниците – 15 т.
 • изготвяне на информационни материали – видеа, плакати,брошури и др. – 25 т.

Б. Локални кампании/проекти

 • организатор – 1-дневна – 15
 • организатор – 2-дневна – 20
 • организатор – 3-дневна – 25
 • участници – 1 смяна – 10
 • участници – 2 смени – 15
 • участници – 3 и повече смени – 20
 • предварително обучение на участниците – 5 т.
 • изготвяне на информационни материали – видеа, плакати,брошури и др. – 15 т.

Забележка! Дейностите ще се зачитат след предаване на 3-месечен отчет и допълнителен, включващ отделните смени на участниците

В.  обучителна (за студенти) – главен организатор / участници

 1. Организиране и провеждане на Soft skills Training – 20т.
 2. Участие в Soft skills training – 10т.
 3. Част от ОС на Workshop с продължителност 3 и повече дни (Спешна академия, Академия по хирургия, Journal club, Седмица на медицинското образование, Жестомимичен език и др.) – 50т.
 4. Участие в Workshop с продължителност 3 и повече дни – 30т.
 5. Участие в международен workshop (Summer/Winter Schools, etc.) – 50т.

Забележка! До двама организатори на кампании.

Забележка! Кандидати, които нямат точки към т.6. “Принос към АСМБ” не участват в класирането.

 1. Участие в срещи на АСМБ /1.11.2016 – 31.10.2017/
 • Национална среща (НС) – 20т.
 • Общо събрание (ОС) – 15т.
 • Национален Младежки Форум (НМФ) – 10т.

Забележка! Списъците с участници от НС и ОС във формат Excel се качват в драйв до две седмици след провеждане на събитието или се пращат на националните отговорници по обмени.

 1. Дейности към IFMSA /1.11.2016 – 31.10.2017/                                                                                          8.1.Работа по международни проекти или програми
 • ръководител на реализиран проект по програма в България – 30т.
 • локални координатори / част от екипа – 20т.

8.2. Позиции през последния мандат /2016-2017/

 • Избрани по време на пленарна сесия на Генерална Асамблея (GA) – 120т.
 • Избрани по друг начин – 80т.
 • Избрани за заемане на позиция по време на Генерална Асамблея, Euregme

-Support Person – 60т.

-Session’s Team, CCC, etc – 50т.

8.3. Международни събития/срещи

8.3.1. Делегати (участници), гласувани от УС на АСМБ – през последната година /1.11.2016-31.10.2017/

 • Генерална Асамблея – 50т.
 • Head of delegation = Генерална Асамблея +10т.
 • Регионална Среща (напр. EuRegMe)- 40т.
 • Head of delegation = EuRegMe +10т.
 • SECSE, etc – 30 т.

8.3.2.Трейнъри по време на международни събития: /1.11.2016-31.10.2017/

 • GA, EuRegMe, SECSE etc – 15т.
 • PRET, TNT, SRT, TNET etc – 40т.

8.3.4.Участие в събития с отворен достъп (TNT, TNHRT,TMET, PRET,TNET, preGA, preEuRegMe, Balkan SCOPH Weekend etc) през последните две години /1.11.2015-31.10.2017/ – 40т.

8.3.5. За други събития с участиее на IFMSA за последната година (1.11.2016-30.10.2017) (AMEE, WHO, etc) – 50т.

Забележка! Ако делегат на АСМБ по време на международно събитие е същевременно Session`s team, Suppoet person, CCC, etc , получава точки за позицията + 1/2 от точките за делегат. Ако делегатът е трейнър получава точките за позиция + делегат.

 1. Организиране на събития и конгреси – (1.11.2015- 31.10.2016)
 • Международен студентски конгрес:
 • Председател на OC (organizing committee) –60т.
 • Част от ОС на студентски конгрес – 40т.
 • Допълнителни членове на ОС – 15т.

9.2. Международно събитие към IFMSA (SRT, Balkan SCOPH Weekend, PRET, etc.):

 • Председател на OC – 60т.
 • Част от ОС – 40т.
 • Допълнителни членове на ОС – 15т

9.3. Национални студентски конгреси

 • Председател на OC – 40т.
 • Част от ОС – 30 т.
 • Допълнителни членове на ОС –10т.

9.4. Събития на АСМБ

9.4.1.национална среща

 • Председател на ОК: 30т.
 • Част ОС: 25

9.4.2 Общо събрание

 • Председател на ОС: 25
 • Част:20т.

 

Забележка! При брой на участниците над 400 се прибавят допълнително 10т. към съответният Организационен комитет