logo_score_rgb_billboard_smallОбменните програми са две – програма по Професионален обмен и програма по Научен обмен. Комитетът по научен обмен (SCORE – Standing Committee on Research Exchange) се стреми да даде на студентите по медицина от цял свят възможността да получат възможно най-добрата представа за медицинското обучение в останалите държави. Програмите по обмен трябва да бъдат част от живота на всеки студент. Пътувайки, опознаваш света, начина и методите на лечение в другите страни, трупаш опит като добър специалист, като хуманен лекар, необходим за цял живот. Всички научни обмени се организират и координират единствено и изцяло от и за  студенти по медицина.

Участие в научен обмен има право всеки студент завършил 1-ви курс. Местата се разпределят между кандидатите по точно определени общи за всички студенти по медицина в България критерии: академичен успех, владеене на езици, принос към дейностите на АСМБ и научна дейност. Ежегодишно класирането се извършва от националните отговорници по научен и професионален обмен с помощта и на локалните отговорници. В комитета по научен обмен на национално ниво има двама отговорника. Всяка неправителствена организация, член на АСМБ – България се представа от локален отговорник по научен обмен (Local Officer on Research Exchange -LORE). Той има за задача да осигури участието на чуждестранния студент в съответните научни проекти, както и настаняването на студента в общежитие. На всеки студент се назначава отговорник (Contact person – CP) ,който има за цел да направи престоя на обменния студент възможно най-приятен и ползотворен, да покаже основните културни забележителности през времето на неговия престой.

Основната цел на комитета по научен обмен е да предложи на бъдещите лекари възможността да опознаят методите на изследователска дейност в различни страни от целия свят.

Основните идеи на научният обмен са:

  1. Да се даде възможност на студентите по медицина да обогатят своето медицинско образование чрез натрупването на изследователски опит и да се научат на основните принципи, които се прилагат при извършването на изследвания.
  2. Да се подобри учебната дейност и да се натрупа необходимата база от практически и теоретични знания.
  3. Да се разшири хоризонта на студентите по медицина, като им се предостави възможността да приложат различните подходи при направата на медицински изследвания, да опознаят методите на обучение и работата на здравните системи, характерни за съответната страна, в която са на обмен.
  4. Да се създаде международна мрежа от студенти по медицина, имаща за цел да насърчи междукултурното общуване сред студентите.

 Научният обмен цели провеждане на едномесечен стаж в чужбина по дадена научна тема. Студентът бива включен в изследователски екип и участва в провеждането на научно изследване под наблюдението на ръководител. Студентът ще се ръководи чрез основните принципи на изследвателската дейност като литературни проучвания, събиране на информация, писане на научни статии, лабораторна работа, статистика. В края на проекта, от студента може да се изиска да напише кратко есе за резултатите от проведените за проекта изследвания. Научния проект сам по себе си задълбочава специфични познания в областта на интереса на студента. Възможността да се правят научни проекти в чужбина допринася за разширяване на професионалните и човешки хоризонти на студентите, те въвеждат различен подход към научните изследвания, медицинско образование, здравеопазване и етика на студента. В края на научния обмен след изпълнение на всички условия по програмата, студентите ще получат сертификат – IFMSA.

Какво означават понятията „bilateral“ и „unilateral“ договори?

Bilateral: Двустранен договор между членки на IFMSA, участващи в обменните програми. Едната страна трябва да бъде домакин на студент от друга организация безплатно. Студентът на страната домакин ще бъде приет безплатно в страната, за която е успял да се класира. Двустранните обмени, са в основата на обменните програми на IFMSA.

Unilateral: Едностранни договори. Само учениците от една организация ще вземат участие в програмата. Студент трябва да плати всички разходи на организацията домакин. Всяка организация има фиксирана цена за едностранни договори, която варира от 150-евро до 350 евро в зависимост от страната, в която ученикът иска да отиде.

През този период студентът от България се настанява в студентско общежитие или апартамент, осигурява му се едно хранене на ден или джобни пари, социална програма, организирана от асоциацията домакин и медицинския университет домакин.

Тази програма е невероятна възможност както за второкурсниците, които все още нямат опит в клиника, така и за онези, които имат желание да се занимават и развиват научна дейност. Стажовете дават възможност на студентите да се срещнат с непознати до този момент школи в медицината, да добият нови знания и умения и да ги пренесат в собствената си страна.