logo_scope_rgb_billboard_smallКомитетът по Професионален Обмен дава възможност на студентите по Медицина да се запознаят отблизо с принципите на здравната грижа в други държави по света. Комитетът по Професионален Обмен (Standing Committee on Professional Exchange – SCOPE )е първият комитет, създаден в структурата на Международната Федерация на Асоциациите на студенти по Медицина (International Federation of Medical Students’ Associations – IFMSA) и формира нейния скелет. Започвайки през 1956 г., 11 страни вземат участие в обмени на SCOPE, като през годините с разрастването на IFMSA това число продължава да се увеличава и в 2009 г. повече от 650 локални комитета и 1200 Медицински факултети участват в обменните програми, изпращайки над 9000 студенти да се възползват от клиничен стаж в 86 различни държави.

SCOPE се занимава с осигуряването на участие в едномесечен професионален стаж за студенти от по-горен курс (от 3-ти нагоре) – които са завършили предклиничната част от своето обучение по Медицина. Стажът се кара в болнични отделения и клиники, предварително определени и утвърдени от АСМБтата, Деканът на съответния Медицински Университет и Началникът на отделението. По време на обмена студентът извършва практическа дейност в отделението, запознава се с работата с пациенти, наблюдава оперативни и неоперативни манипулации и получава теоретични и практически наставления и насоки от отговорния за него практикуващ лекар – специалист.

През свободното време от стажа, когато е извън болничното отделение, студентът има възможност да опознае населеното място, в което е на обмен, да участва в различни социални програми, организирани от локалното SCOPE, да изгради здрави връзки и контакти с останалите обменници. Както на студентите, участващи в научен обмен, така и на тези, които карат професионален обмен се назначава т.нар. contact person (CP), който е член на локалната студентска асоциация и има за задача да осигури всичко необходимо на студента, което е свързано с престоя му – напр. да го заведе до съответното болнично отделение и да го представи на отговорния за него лекар, да го настани в предвиденото за престоя му място, да му осигури временен телефонен номер и необходимите средства за свободно ползване на местния градски транспорт, както и да е неговата социална връзка по време на стажа му.

Задачите на SCOPE включват:

– Да се определят и осигурят болничните клиники и отделения, в които да се осъществят стажовете на студентите чужденци, които идват на обмен;
– Да се осигури място за престой на обменника;
– Да се подпишат и уговорят условията на обмен с чуждестранните асоциации, което осигурява заминаването на българските студенти на обмен в конкретната държава;
– Да се организират информационни срещи за интересуващите се от обмен и засягащи конкретни въпроси, касаещи заминаващите на обмен;
– Да се изготви класиране на българските студенти членове на организацията, кандидатствали за обмен в чужбина и да се подпомогне тяхното заминаване.

Чрез обмените, осъществявани от SCOPE, студентите медици получават възможността да разширят своите знания и умения, да се запознаят с медицинските практики в различни страни по света, но и да общуват и да създадат връзки с други студенти от различни националности, чрез което се засилва междукултурното общуване, разбиране и единство сред студентите по медицина в световен мащаб.